SQL Server

GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.

Kiểu dữ liệu DATETIME2 trong SQL Server
Trung Nguyen 11/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIME2 trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng DATETIME2 trong SQL Server để lưu trữ cả dữ liệu ngày và giờ trong một bảng.

Kiểu dữ liệu NVARCHAR trong SQL Server
Trung Nguyen 11/03/2022
Kiểu dữ liệu NVARCHAR trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu NVARCHAR trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu chuỗi Unicode có độ dài thay đổi.

Kiểu dữ liệu VARCHAR trong SQL Server
Trung Nguyen 11/03/2022
Kiểu dữ liệu VARCHAR trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu VARCHAR trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu chuỗi có độ dài thay đổi, không phải Unicode.

Kiểu dữ liệu NCHAR trong SQL Server
Trung Nguyen 10/03/2022
Kiểu dữ liệu NCHAR trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu NCHAR trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu chuỗi ký tự Unicode có độ dài cố định.

Kiểu dữ liệu CHAR trong SQL Server
Trung Nguyen 10/03/2022
Kiểu dữ liệu CHAR trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu CHAR trong SQL Server để lưu trữ các chuỗi ký tự không phải Unicode có độ dài cố định.

Kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server
Trung Nguyen 10/03/2022
Kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu bit trong cơ sở dữ liệu.