SQL Server

Sequence trong SQL Server
Trung Nguyen 31/07/2021
Sequence trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các đối tượng Sequence trong SQL Server để tạo ra một chuỗi các giá trị số dựa trên một đặc tả cụ thể.

Cột Identity trong SQL Server
Trung Nguyen 30/07/2021
Cột Identity trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng thuộc tính IDENTITY trong SQL Server để thêm cột định danh vào bảng.

CREATE TABLE trong SQL Server
Trung Nguyen 29/07/2021
CREATE TABLE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE trong SQL Server để tạo một bảng mới.

Ràng buộc NOT NULL trong SQL Server
Trung Nguyen 28/07/2021
Ràng buộc NOT NULL trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ràng buộc NOT NULL trong SQL Server để đảm bảo một cột không chứa dữ liệu NULL.

Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server
Trung Nguyen 27/07/2021
Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ràng buộc UNIQUE trong SQL Server để đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu.

Ràng buộc CHECK trong SQL Server
Trung Nguyen 25/07/2021
Ràng buộc CHECK trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng ràng buộc CHECK trong SQL Server để giới hạn các giá trị có thể được insert hoặc update trong bảng.

FOREIGN KEY trong SQL Server
Trung Nguyen 24/07/2021
FOREIGN KEY trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY của SQL Server để thực thi liên kết dữ liệu giữa hai bảng.

PRIMARY KEY trong SQL Server
Trung Nguyen 23/07/2021
PRIMARY KEY trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ràng buộc PRIMARY KEY trong SQL Server để tạo khóa chính cho một bảng.

SCHEMA trong SQL Server
Trung Nguyen 22/07/2021
SCHEMA trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo, chỉnh sửa và xóa lược đồ (schema) trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

DROP SCHEMA trong SQL Server
Trung Nguyen 21/07/2021
DROP SCHEMA trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server để xóa lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu.

Next