DROP DATABASE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xóa database trong SQL Server bằng cách sử dụng câu lệnh DROP DATABASE và SQL Server Management Studio.

Lưu ý rằng hướng dẫn này sử dụng database TestDbSampleDb được tạo trong hướng dẫn CREATE DATABASE để trình diễn.

Sử dụng câu lệnh DROP DATABASE để xóa database trong SQL Server

Để xóa database hiện có khỏi SQL Server, bạn sử dụng câu lệnh DROP DATABASE.

Câu lệnh DROP DATABASE cho phép bạn xóa một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu theo cú pháp sau:

DROP DATABASE  [ IF EXISTS ]
    database_name 
    [,database_name2,...];

Trong cú pháp này, bạn chỉ định tên của database mà bạn muốn xóa vào sau mệnh đề DROP DATABASE. Nếu bạn muốn xóa nhiều database bằng cách sử dụng một câu lệnh, bạn có thể sử dụng danh sách tên database được phân tách bằng dấu phẩy sau mệnh đề DROP DATABASE.

Tùy chọn IF EXISTS có sẵn từ SQL Server 2016 (13.x). Nó cho phép bạn xóa database với điều kiện chỉ khi database đó đã tồn tại. Nếu bạn cố gắng xóa database không tồn tại mà không chỉ định tùy chọn IF EXISTS, SQL Server sẽ gây ra lỗi.

Trước khi xóa database, bạn phải đảm bảo các điểm quan trọng sau:

  • Đầu tiên, câu lệnh DROP DATABASE xóa cơ sở dữ liệu và cả các file vật lý được database sử dụng. Do đó, bạn nên có một bản sao lưu database phòng trường hợp muốn khôi phục lại trong tương lai.
  • Thứ hai, bạn không thể xóa database hiện đang được sử dụng.

Cố gắng xóa database hiện đang được sử dụng gây ra lỗi sau:

Cannot drop database "database_name" because it is currently in use.

Ví dụ sau sử dụng câu lệnh DROP DATABASE để xóa database TestDb:

DROP DATABASE IF EXISTS TestDb;

Sử dụng SQL Server Management Studio để xóa database

Bạn có thể làm theo các bước sau để xóa database SampleDb sử dụng SQL Server Management Studio:

Đầu tiên, nhấp chuột phải vào tên database mà bạn muốn xóa và chọn Delete từ menu:

Sử dụng SQL Server Management Studio để xóa database

Tiếp theo, bỏ chọn hộp kiểm Delete backup and restore history information for databases, chọn hộp kiểm Close existing connections và nhấp vào nút OK để xóa cơ sở dữ liệu.

Sử dụng SQL Server Management Studio để xóa database

Cuối cùng, xác minh rằng database đã bị xóa khỏi Object Explorer.

Sử dụng SQL Server Management Studio để xóa database

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh SQL Server DROP DATABASE và SQL Server Management Studio để xóa database trong SQL Server.

SQL ServerĐịnh nghĩa dữ liệu trong SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.