Unit Test

E2E Test với ASP.NET Core, XUnit và Playwright
Trung Nguyen 15/10/2021
E2E Test với ASP.NET Core, XUnit và Playwright

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Playwright kết hợp với XUnit để kiểm tra các ứng dụng web ASP.NET Core như người dùng có thể.

Tạo DataAttribute tùy chỉnh cho Theory của xUnit để tải dữ liệu từ file JSON
Trung Nguyen 22/04/2021
Tạo DataAttribute tùy chỉnh cho Theory của xUnit để tải dữ liệu từ file JSON

Trong bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo lớp DataAttribute tùy chỉnh để tải dữ liệu cho bài kiểm tra unit test viết bằng xUnit của bạn.

Tạo các bài kiểm tra unit test được tham số hóa trong xUnit với Theory, InlineData, ClassData và MemberData
Trung Nguyen 18/04/2021
Tạo các bài kiểm tra unit test được tham số hóa trong xUnit với Theory, InlineData, ClassData và MemberData

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo các bài kiểm tra unit test được tham số hóa trong xUnit với Theory, InlineData, ClassData và MemberData

Sử dụng Theory và InlineData của xUnit để viết unit test
Trung Nguyen 18/04/2021
Sử dụng Theory và InlineData của xUnit để viết unit test

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính [Theory] và [InlineData] của xUnit để nhanh chóng viết một loạt các bài kiểm tra unit test.

Unit test cho controller trong ASP.NET Core với xUnit và Moq
Trung Nguyen 18/04/2021
Unit test cho controller trong ASP.NET Core với xUnit và Moq

Trong bài viết này, chúng ta sẽ viết một số bài kiểm tra unit test cho Controller của ứng dụng ASP.NET sử dụng xUnit và Moq.

Unit test cho tầng nghiệp vụ trong ASP.NET Core với xUnit và Moq
Trung Nguyen 18/04/2021
Unit test cho tầng nghiệp vụ trong ASP.NET Core với xUnit và Moq

Trong bài viết này, chúng ta sẽ viết một số bài kiểm tra unit test cho tầng Service của ứng dụng ASP.NET sử dụng xUnit và Moq.

Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 17/04/2021
Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo các lớp fluent mock cho các bài kiểm tra unit test bằng cách sử dụng Moq, xUnit và ASP.NET Core.

Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq
Trung Nguyen 11/04/2021
Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq

Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về unit test và cách viết unit test cho ứng dụng ASP.NET Core sử dụng xUnit và Moq.

Sử dụng xUnit để kiểm tra mã C# của bạn
Trung Nguyen 11/04/2021
Sử dụng xUnit để kiểm tra mã C# của bạn

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo các bài kiểm tra unit test bằng xUnit cho các ứng dụng C# của bạn.

Unit Test là gì?
Trung Nguyen 15/11/2020
Unit Test là gì?

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hoặc thành phần riêng lẻ của một phần mềm được kiểm tra.