Unit Test

Unit Test là gì?
Trung Nguyen 15/11/2020
Unit Test là gì?

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hoặc thành phần riêng lẻ của một phần mềm được kiểm tra.