Entity Framework

2 kịch bản lưu dữ liệu trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 30/04/2020
2 kịch bản lưu dữ liệu trong Entity Framework Core

2 kịch bản lưu dữ liệu trong Entity Framework Core là kịch bản được kết nối và kịch bản ngắt kết nối.

Ứng dụng Entity Framework Core đầu tiên
Trung Nguyen 29/04/2020
Ứng dụng Entity Framework Core đầu tiên

Tạo ứng dụng .NET Core Console đầu tiên và cấu hình sử dụng Entity Framework Core.

Truy vấn trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 29/04/2020
Truy vấn trong Entity Framework Core

Truy vấn trong Entity Framework Core có gì mới? Truy vấn trong EF Core khác EF ở những điểm nào.

Entity Framework Core toàn tập
Trung Nguyen 29/04/2020
Entity Framework Core toàn tập

Entity Framework Core toàn tập sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ về Entity Framework Core.

Entity Framework Code First toàn tập
Trung Nguyen 28/04/2020
Entity Framework Code First toàn tập

Entity Framework Code First toàn tập sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ về Entity Framework Code First.

Migration trong Entity Framework
Trung Nguyen 26/04/2020
Migration trong Entity Framework

Migration trong Entity Framework là gì? Làm sao để cấu hình sử dụng Migration trong EF Code First.

Cấu hình mối quan hệ trong Entity Framework
Trung Nguyen 25/04/2020
Cấu hình mối quan hệ trong Entity Framework

Hướng dẫn cấu hình các mối quan hệ một-một, một-nhiều, nhiều-nhiều trong Entity Framework Code First.

Cấu hình trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 24/04/2020
Cấu hình trong Entity Framework Core

Hướng dẫn Cấu hình trong Entity Framework Core sử dụng attribute chú thích dữ liệu và Fluent API.

Các quy ước trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 24/04/2020
Các quy ước trong Entity Framework Core

Các quy ước trong Entity Framework Core để tạo lược đồ, bảng, cột, khóa chính, khóa ngoại, ... trong cơ sở dữ liệu.

Fluent API trong Entity Framework
Trung Nguyen 24/04/2020
Fluent API trong Entity Framework

Fluent API trong Entity Framework là gì? Làm sao để khai báo và sử dụng Fluent API trong Entity Framework?