Microservices

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Transaction Outbox với RabbitMQ
Trung Nguyen 16/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Transaction Outbox với RabbitMQ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng outbox pattern để triển khai distributed transaction trong kiến trúc microservices.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Giao tiếp máy chủ thời gian thực với SignalR và RabbitMQ
Trung Nguyen 16/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Giao tiếp máy chủ thời gian thực với SignalR và RabbitMQ

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể kết hợp SignalR và RabbitMQ để xây dựng giao tiếp máy chủ-máy khách thời gian thực.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Thao tác với database bằng Marten
Trung Nguyen 16/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Thao tác với database bằng Marten

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về truy cập dữ liệu và cách lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả trong microservices sử dụng Marten và PostgreSQL.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Xây dựng API Gateway với Ocelot
Trung Nguyen 09/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Xây dựng API Gateway với Ocelot

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về API Gateway trong kiến ​​trúc microservices và cách xây dựng API Gateway bằng Ocelot.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Khám phá dịch vụ với Eureka
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Khám phá dịch vụ với Eureka

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào khám phá dịch vụ (service discovery), đây là một trong những khái niệm cơ bản của kiến ​​trúc dựa trên microservices.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thiết kế kiến trúc bên trong của Microservices với mẫu CQRS và MediatR trong ASP.NET Core.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tác vụ điển hình cần thiết để xây dựng giải pháp dựa trên microservices bằng ASP.NET Core.

Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices

Vì sao Envoy proxy được sử dụng trong nhiều dự án thương mại và mã nguồn mở để cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng giám sát.

Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices

Trong bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết về Service Mesh (lưới dịch vụ), API Gateway trong Microservices và thảo luận khi nào thì sử dụng chúng.

Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu
Trung Nguyen 24/05/2020
Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu

Tìm hiểu kiến trúc microservice là gì? Ưu điểm và nhược điểm của microservice. Microservice + Docker.