TypeScript

Generic type trong TypeScript
Trung Nguyen 20/12/2020
Generic type trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về generic type trong TypeScript cho phép bạn sử dụng các kiểu dữ liệu làm tham số chính thức.

Kiểu dữ liệu nâng cao trong TypeScript
Trung Nguyen 08/12/2020
Kiểu dữ liệu nâng cao trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về kiểu giao (intersection type), an toàn kiểu (type guard), ép kiểu (type casting) và xác nhận kiểu (type assertions) trong TypeScript .

Interface trong TypeScript
Trung Nguyen 06/12/2020
Interface trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về interface trong TypeScript, cách định nghĩa, cách mở rộng interface và cách sử dụng chúng để thực thi kiểm tra kiểu dữ liệu.

Class trong TypeScript
Trung Nguyen 05/12/2020
Class trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu từ A-Z về class (lớp), abstract class, kiểm soát truy cập, thuộc tính chỉ đọc, kế thừa, ... trong TypeScript.

Function trong TypeScript
Trung Nguyen 03/12/2020
Function trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về function (hàm) trong TypeScript và cách sử dụng chú thích kiểu để thực thi kiểm tra kiểu dữ liệu cho function.

Các lệnh vòng lặp trong TypeScript
Trung Nguyen 29/11/2020
Các lệnh vòng lặp trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các câu lệnh vòng lặp như for, while và do...while trong TypeScript và cách chúng thực thi lặp đi lặp lại một đoạn mã.

Các lệnh điều kiện trong TypeScript
Trung Nguyen 29/11/2020
Các lệnh điều kiện trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các lệnh điều kiện if...else, toán tử bậc ba :?, switch...case và cách sử dụng chúng trong TypeScript.

Các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript và cách sử dụng chúng.

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cách khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript như number, string, boolean, ...

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong TypeScript và mục đích của chúng. Ví dụ về các kiểu dữ liệu trong TypeScript.

Next