TypeScript

Namespace trong TypeScript
Trung Nguyen 14/10/2021
Namespace trong TypeScript

Namespace được sử dụng để nhóm logic các chức năng. Namespace có thể bao gồm các interface, lớp, hàm và biến để hỗ trợ một nhóm các chức năng liên quan.

Từ khóa readonly và static trong TypeScript
Trung Nguyen 13/10/2021
Từ khóa readonly và static trong TypeScript

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu về từ khóa readonly, static và cách sử dụng chúng trong TypeScript.

Từ khóa kiểm soát truy cập trong TypeScript
Trung Nguyen 12/10/2021
Từ khóa kiểm soát truy cập trong TypeScript

TypeScript có ba từ khóa kiểm soát quyền truy cập: public, private và protected để kiểm soát khả năng hiển thị của các thành phần dữ liệu của nó.

Abstract Class trong TypeScript
Trung Nguyen 11/10/2021
Abstract Class trong TypeScript

Định nghĩa một abstract class trong TypeScript bằng cách sử dụng từ khóa abstract. Abstract class chủ yếu được sử dụng để các lớp khác kế thừa từ chúng. Chúng ta không thể tạo một thể hiện của một abstract class.

Module trong TypeScript
Trung Nguyen 10/10/2021
Module trong TypeScript

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong TypeScript. Cách export, import, biên dịch và sử dụng các module trong ứng dụng web.

Generic type trong TypeScript
Trung Nguyen 20/12/2020
Generic type trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về generic type trong TypeScript cho phép bạn sử dụng các kiểu dữ liệu làm tham số chính thức.

Kiểu dữ liệu nâng cao trong TypeScript
Trung Nguyen 08/12/2020
Kiểu dữ liệu nâng cao trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về kiểu giao (intersection type), an toàn kiểu (type guard), ép kiểu (type casting) và xác nhận kiểu (type assertions) trong TypeScript .

Interface trong TypeScript
Trung Nguyen 06/12/2020
Interface trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về interface trong TypeScript, cách định nghĩa, cách mở rộng interface và cách sử dụng chúng để thực thi kiểm tra kiểu dữ liệu.

Class trong TypeScript
Trung Nguyen 05/12/2020
Class trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu từ A-Z về class (lớp), abstract class, kiểm soát truy cập, thuộc tính chỉ đọc, kế thừa, ... trong TypeScript.

Function trong TypeScript
Trung Nguyen 03/12/2020
Function trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về function (hàm) trong TypeScript và cách sử dụng chú thích kiểu để thực thi kiểm tra kiểu dữ liệu cho function.