Lập Trình C#

Garbage Collector (GC) trong C#
Trung Nguyen 29/03/2021
Garbage Collector (GC) trong C#

Bạn sẽ tìm hiểu về Garbage Collector (GC) của .NET quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ cho ứng dụng của bạn.

Common Language Runtime (CLR) trong C#
Trung Nguyen 29/03/2021
Common Language Runtime (CLR) trong C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Common Language Runtime (CLR) là gì? Cách biên dịch và chạy ứng dụng được viết bằng C#.

Giới thiệu về .NET Framework
Trung Nguyen 29/03/2021
Giới thiệu về .NET Framework

Cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về .NET Framework, để hiểu rõ các thành phần và kiến trúc của .NET Framework.

int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 10/10/2020
int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn

Hiểu được sự khác biệt giữa các loại mảng trong C# sẽ giúp bạn chọn cấu trúc dữ liệu chính xác cho mọi trường hợp.

Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 09/10/2020
Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn

Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh sự khác biệt về hiệu suất giữa struct và class trong C#: Ai nhanh hơn.

Best practice cho performance trong C#
Trung Nguyen 03/10/2020
Best practice cho performance trong C#

Mục tiêu của bài viết này là cung cấp một danh sách không đầy đủ các code mẫu cần tránh, vì chúng rủi ro hoặc performance kém.

Đọc ghi file (File I/O) trong C#
Trung Nguyen 26/04/2020
Đọc ghi file (File I/O) trong C#

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu về đọc ghi file (File I/O) trong C# và sử dụng các lớp tiện ích để đọc ghi file.

Reflection trong C#
Trung Nguyen 19/04/2020
Reflection trong C#

Reflection trong C# là gì? Ứng dụng của Reflection trong C#. Cách khai báo và sử dụng Reflection trong C#.

Attribute trong C#
Trung Nguyen 18/04/2020
Attribute trong C#

Attribute trong C# là gì? Có những loại attribute nào trong C#? Làm sao để sử dụng attribute trong C#.

Các tính năng mới của C# 8.0
Trung Nguyen 18/04/2020
Các tính năng mới của C# 8.0

Các tính năng mới của C# 8.0 được Microsoft phát hành cùng với .NET Framework 4.8 và Visual Studio 2019.

Next