Cấu trúc chương trình C#

Cấu trúc chương trình C#

Trước khi chúng ta nghiên cứu cách xây dựng các khối cơ bản của ngôn ngữ lập trình C#, chúng ta hãy xem xét cấu trúc chương trình C# tối thiểu để chúng ta có thể lấy nó làm tài liệu tham khảo trong các chương sắp tới.

Tạo chương trình Hello World

Một chương trình C# bao gồm các phần sau:

 • Khai báo namespace
 • Tạo class
 • Tạo các phương thức của class
 • Tạo các thuộc tính của class
 • Tạo một phương thức Main
 • Viết các dòng lệnh
 • Comment

Chúng ta hãy xem một mã đơn giản in dòng chữ “Hello World

using System;

namespace HelloWorldApplication 
{
  class HelloWorld 
  {
   static void Main(string[] args) 
   {
     /* my first program in C# */
     Console.WriteLine("Hello World");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi mã này được biên dịch và thực thi, nó tạo ra kết quả như sau

Hello World

Chúng ta hãy xem xét các phần khác nhau của chương trình đã cho:

 • Dòng đầu tiên của chương trình using System; – từ khóa using được sử dụng để thêm thư viện System vào trong chương trình. Một chương trình thường có nhiều câu lệnh using.
 • Dòng tiếp theo có khai báo namespace. Một namespace là một tập hợp các lớp. Không gian tên HelloWorldApplication chứa lớp HelloWorld.
 • Dòng tiếp theo có một khai báo class, lớp HelloWorld chứa các định nghĩa thuộc tính và phương thức mà chương trình của bạn sử dụng. Các lớp thường chứa nhiều phương thức. Các phương thức xác định hành vi của lớp. Tuy nhiên, lớp HelloWorld chỉ có một phương thức Main.
 • Dòng tiếp theo định nghĩa phương thức Main, là điểm vào cho tất cả các chương trình C#. Các đối số của phương thức Main được truyền vào khi thực thi.
 • Dòng tiếp theo /*...*/ bị trình biên dịch bỏ qua và nó được đặt để thêm comment trong chương trình.
 • Phương thức Main chỉ định hành vi của nó với câu lệnh Console.WriteLine ("Hello World");
 • WriteLine là một phương thức của lớp Console được định nghĩa trong namespace System. Câu lệnh này sẽ in thông điệp “Hello World” và được hiển thị trên màn hình.
 • Dòng lệnh cuối cùng Console.ReadKey(); làm cho chương trình chờ bạn nhấn phím bất kỳ để đóng màn hình.

Cần lưu ý những điểm sau:

 • C# là ngôn ngữ phân biệt ký tự hoa thường.
 • Tất cả các câu lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
 • Việc thực hiện chương trình bắt đầu tại phương thức Main.
 • Không giống như Java, tên tệp chương trình có thể khác với tên lớp.

Biên dịch và thực hiện chương trình

Nếu bạn đang sử dụng Visual Studio để biên dịch và thực thi các chương trình C#, hãy thực hiện các bước sau:

 • Mở Visual Studio.
 • Trên thanh menu, chọn File -> New -> Project.
 • Chọn Visual C# từ các mẫu và sau đó chọn Windows.
 • Chọn Console Application.
 • Đặt tên cho dự án và nhấp vào nút OK.
 • Viết mã.
 • Nhấp vào nút Run hoặc nhấn phím F5 để biên dịch và chạy project. Một cửa sổ Command Prompt xuất hiện có chứa dòng Hello World.

Bạn có thể biên dịch chương trình C# bằng cách sử dụng dòng lệnh thay vì Visual Studio như sau:

 • Mở trình soạn thảo văn bản và thêm mã được đề cập ở trên.
 • Viết mã rồi lưu file dưới dạng helloworld.cs.
 • Mở công cụ nhắc lệnh và đi đến thư mục mà bạn đã lưu file.
 • Gõ lệnh csc helloworld.cs và nhấn Enter để biên dịch mã của bạn.
 • Nếu không có lỗi trong mã của bạn, dấu nhắc lệnh sẽ đưa bạn đến dòng tiếp theo và tạo file thực thi helloworld.exe .
 • Gõ lệnh helloworld để chạy chương trình của bạn.
 • Bạn sẽ thấy Hello World được in trên màn hình.

Bạn có muốn xem bài viết tiếp theo không? Nó ở dưới đây nè.

Cú pháp C# cơ bản | Comdy
C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những cú pháp cơ bản nhất của C#.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *