ASP.NET Core Web API

Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT
Trung Nguyen 08/04/2021
Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo CRUD REST API bằng ASP.NET Core, Entity Framework Core và bảo mật API bằng JWT.

Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1
Trung Nguyen 16/03/2021
Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1

Tìm hiểu cách xây dựng các dịch vụ hiệu suất cao trong microservices với .NET Core 3.1 và gRPC.

Hướng dẫn tuyệt vời về cách xây dựng API RESTful với ASP.NET Core
Trung Nguyen 04/10/2020
Hướng dẫn tuyệt vời về cách xây dựng API RESTful với ASP.NET Core

Hướng dẫn từng bước về cách triển khai các API RESTful sạch, có thể bảo trì sử dụng ASP.NET Core.