ASP.NET Core Web API

Load test cho ứng dụng ASP.NET Core với Apache JMeter
Trung Nguyen 19/06/2021
Load test cho ứng dụng ASP.NET Core với Apache JMeter

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu sâu về Apache JMeter để load test cho một ứng dụng REST API được viết bằng ASP.NET Core.

Distributed Tracing trong ASP.NET Core với Jaeger và Tye
Trung Nguyen 01/05/2021
Distributed Tracing trong ASP.NET Core với Jaeger và Tye

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiêu chuẩn kỹ thuật open tracing và sử dụng Jaeger để theo dõi phân tán cho các microservices viết bằng ASP.NET Core.

Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT
Trung Nguyen 08/04/2021
Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo CRUD REST API bằng ASP.NET Core, Entity Framework Core và bảo mật API bằng JWT.

Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1
Trung Nguyen 16/03/2021
Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1

Tìm hiểu cách xây dựng các dịch vụ hiệu suất cao trong microservices với .NET Core 3.1 và gRPC.

Hướng dẫn tuyệt vời về cách xây dựng API RESTful với ASP.NET Core
Trung Nguyen 04/10/2020
Hướng dẫn tuyệt vời về cách xây dựng API RESTful với ASP.NET Core

Hướng dẫn từng bước về cách triển khai các API RESTful sạch, có thể bảo trì sử dụng ASP.NET Core.