Angular

Trình khởi động bootstrap trong Angular
Trung Nguyen 26/07/2021
Trình khởi động bootstrap trong Angular

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trình khởi động bootstrap và cách Angular hoạt động bên trong và khởi động ứng dụng của chúng ta.

Cách tạo một dự án mới trong Angular
Trung Nguyen 25/07/2021
Cách tạo một dự án mới trong Angular

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Angular CLI để tạo một dự án mới trong Angular.

Không gian làm việc và Cấu trúc file dự án
Trung Nguyen 22/07/2021
Không gian làm việc và Cấu trúc file dự án

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về không dan làm việc và cấu trúc file dự án ứng dụng, dự án thư viện của Angular.

Service và Dependency Injection trong Angular
Trung Nguyen 21/07/2021
Service và Dependency Injection trong Angular

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu vì sao Angular lại tách riêng component và service, cách sử dụng dependency injection để khởi tạo instance của service.

Component và Template trong Angular
Trung Nguyen 20/07/2021
Component và Template trong Angular

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về component trong Angular như: metadata, template và view, data binding, directive, ...

Module trong Angular
Trung Nguyen 19/07/2021
Module trong Angular

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về module, module gốc, NgModules, metadata của NgModule trong Angular.

Giới thiệu về các khái niệm Angular cơ bản
Trung Nguyen 18/07/2021
Giới thiệu về các khái niệm Angular cơ bản

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu với bạn các khái niệm cơ bản trong Angular như: module, component, service, dependency injection, template, view, routing ...

Tổng quan về Component Angular
Trung Nguyen 17/07/2021
Tổng quan về Component Angular

Component là khối xây dựng chính cho các ứng dụng Angular. Hướng dẫn này mô tả cách tạo và cấu hình một component trong Angular.

Thiết lập môi trường cục bộ và không gian làm việc cho Angular
Trung Nguyen 16/07/2021
Thiết lập môi trường cục bộ và không gian làm việc cho Angular

Hướng dẫn này giải thích cách thiết lập môi trường của bạn để lập trình Angular bằng cách sử dụng công cụ Angular CLI.

Triển khai ứng dụng Angular
Trung Nguyen 15/07/2021
Triển khai ứng dụng Angular

Triển khai ứng dụng Angular của bạn là quá trình biên dịch hoặc xây dựng mã của bạn và lưu trữ JavaScript, CSS và HTML trên máy chủ web.