Angular

Kiến trúc của Angular 8
Trung Nguyen 26/03/2021
Kiến trúc của Angular 8

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo ứng dụng Angular 8 đầu tiên và kiến trúc của Angular 8.

Giới thiệu Angular 8
Trung Nguyen 26/03/2021
Giới thiệu Angular 8

Angular 8 là một web framework dựa trên TypeScript để xây dựng các ứng dụng web và di động.

Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 3)
Trung Nguyen 22/03/2021
Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 3)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về điều hướng ứng dụng bằng Angular Router

Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 2)
Trung Nguyen 22/03/2021
Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 2)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu kiến trúc ứng dụng Angular, cấu trúc một dự án Angular, định tuyến và điều hướng ứng dụng Angular.

Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 1)
Trung Nguyen 21/03/2021
Hướng dẫn lập trình Angular từ đầu từng bước (part 1)

Bạn tìm hiểu Angular là gì, so sánh các phiên bản Angular, thiết lập môi trường lập trình Angular và đã tạo ứng dụng Angular đơn giản đầu tiên.