Lập trình Python

Kiểu chuỗi trong Python
Trung Nguyen 13/04/2020
Kiểu chuỗi trong Python

Kiểu chuỗi trong Python là gì? Làm sao để khai báo biến và sử dụng các hàm tích hợp, định dạng kiểu chuỗi trong Python?

Kiểu số trong Python
Trung Nguyen 13/04/2020
Kiểu số trong Python

Kiểu số trong Python là gì? Python có những kiểu dữ liệu số nào? Các hàm tiện ích về số trong Python?

Vòng lặp trong Python
Trung Nguyen 13/04/2020
Vòng lặp trong Python

Vòng lặp trong Python là gì? Python hỗ trợ những loại vòng lặp nào? Cách sử dụng những vòng lặp này trong Python.

Lệnh rẽ nhánh trong Python
Trung Nguyen 13/04/2020
Lệnh rẽ nhánh trong Python

Lệnh rẽ nhánh trong Python là gì? Python cũng cấp những loại lệnh rẽ nhánh nào?

Toán tử cơ bản trong Python
Trung Nguyen 12/04/2020
Toán tử cơ bản trong Python

Toán tử cơ bản trong Python là gì? Python có những loại toán tử nào? Độ ưu tiên của các toán tử trong Python?

Các loại biến trong Python
Trung Nguyen 12/04/2020
Các loại biến trong Python

Các loại biến trong Python. Các loại kiểu dữ liệu trong Python. Cách khai báo biến và chuyển đổi kiểu trong Python.

Cú pháp cơ bản của Python
Trung Nguyen 12/04/2020
Cú pháp cơ bản của Python

Giới thiệu các từ khóa và cú pháp cơ bản được sử dụng để viết các chương trình trong Python.

Hướng dẫn lập trình Python
Trung Nguyen 12/04/2020
Hướng dẫn lập trình Python

Series hướng dẫn lập trình Python. Giới thiệu về lịch sử hình thành, những ưu điểm và cài đặt môi trường lập trình Python.