Kubernetes

Sổ tay Kubernetes: làm việc với Ingress Controller (p2)
Trung Nguyen 30/05/2021
Sổ tay Kubernetes: làm việc với Ingress Controller (p2)

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Secret, ConfigMap để lưu trữ thông tin cấu hình, phát hành các bản cập nhật và xử lý sự cố trong Kubernetes.

Sổ tay Kubernetes: làm việc với Ingress Controller (p1)
Trung Nguyen 30/05/2021
Sổ tay Kubernetes: làm việc với Ingress Controller (p1)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về Ingress Controller và cách sử dụng NGINX Ingress Controller để cấu hình định tuyến trong Kubernetes.

Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p3)
Trung Nguyen 30/05/2021
Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p3)

Ở phần 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cung cấp động Persistent Volume, kết nối volume với pod và kết nối các thành phần trong cụm với nhau.

Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p2)
Trung Nguyen 30/05/2021
Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p2)

Ở phần 2 này, chúng ta sẽ tìm cách khắc phục những lỗi xảy ra khi triển khai. Chúng ta cũng tìm hiểu thêm về Persistent Volume, Persistent Volume Claim.

Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p1)
Trung Nguyen 29/05/2021
Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p1)

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Deployment, ClusterIP, PersistentVolume, PersistentVolumeClaim để triển khai một ứng dụng bao gồm hai container.

Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo
Trung Nguyen 30/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng cách tiếp cận khai báo để triển khai ứng dụng trong Kubernetes và sử dụng bảng điều khiển Kubernetes.

Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes
Trung Nguyen 21/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes

Loạt bài viết sổ tay Kubernetes: Sổ tay Kubernetes: Giới

Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes

Hướng dẫn này giới thiệu về điều phối container và Kubernetes, cài đặt Kubernetes và chạy ứng dụng đầu tiên trong Kubernetes.

Kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes
Trung Nguyen 17/03/2021
Kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes

Bài viết này hướng dẫn kiến thức cơ bản về Kubernetes như: tạo cụm Kubernetes, triển khai ứng dụng vào cụm, mở rộng quy mô triển khai, cập nhật phiên bản ứng dụng, ...

Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube
Trung Nguyen 17/03/2021
Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cụm Kubernetes là gì? Minikube là gì? Tạo một cụm Kubernetes bằng Minikube.