Principles

SOLID principles qua hình ảnh
Trung Nguyen 13/07/2020
SOLID principles qua hình ảnh

Tìm hiểu SOLID Principles là gì? Giải thích 5 nguyên tắc của SOLID Principles bằng hình ảnh rất dễ hiểu.