Entity Framework Core

ConnectionString cho Entity Framework Core từ A-Z
Trung Nguyen 15/10/2021
ConnectionString cho Entity Framework Core từ A-Z

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các chuỗi kết nối cho SQL Server, Azure SQL, SQLite, PostgreSQL, MySQL và MariaDB.

Cấu hình trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Cấu hình trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình sử dụng attribute, Fluent API để ghi đè các quy ước mặc đình trong Entity Framework Core.

Các quy ước trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Các quy ước trong Entity Framework Core

Bạn sẽ tìm hiểu các quy ước được tính hợp sẵn trong Entity Framework Core để tạo khóa chính, khóa ngoại, bảng, lược đồ, cột, kiểu dữ liệu, index ...

Quản lý mối quan hệ Một - Nhiều trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Quản lý mối quan hệ Một - Nhiều trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo, sửa đổi và xóa mối quan hệ một - nhiều trong Entity Framework Core.

Giới thiệu về các mối quan hệ trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Giới thiệu về các mối quan hệ trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiều về các mối quan hệ một - nhiều, nhiều - nhiều và một - một trong Entity Framework Core.

DbSet trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 02/04/2021
DbSet trong Entity Framework Core

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về DbSet trong Entity Framework Core. Cách sử dụng DbSet để thêm, sửa đổi và xóa thực thể trong Entity Framework Core.

DbContext trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 02/04/2021
DbContext trong Entity Framework Core

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về DbContext trong Entity Framework Core. Cách sử dụng DbContext để thêm, sửa đổi, xóa thực thể.

Mô hình trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 01/04/2021
Mô hình trong Entity Framework Core

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn tạo mô hình trong Entity Framework Core sử dụng giao diện dòng lệnh CLI và Visual Studio.

Chuỗi kết nối trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 01/04/2021
Chuỗi kết nối trong Entity Framework Core

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình chuỗi kết nối cho Entity Framework Core trong ứng dụng ASP.NET Core MVC và ứng dụng .NET Core Console.

Có gì mới trong EF Core 5
Trung Nguyen 01/04/2021
Có gì mới trong EF Core 5

EF Core 5.0 hiện đã được phát triển và đây là danh sách tất cả những thay đổi thú vị được giới thiệu trong các bản xem trước cho đến nay.

Next