Entity Framework Core

Bộ chuyển đổi giá trị của Entity Framework Core 5
Trung Nguyen 12/11/2021
Bộ chuyển đổi giá trị của Entity Framework Core 5

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về bộ chuyển đổi giá trị - một trong những cải tiến mạnh mẽ của Entity Framework Core 5.

Truy vấn SQL thô với Entity Framework Core 5
Trung Nguyen 11/11/2021
Truy vấn SQL thô với Entity Framework Core 5

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với các tính năng của Entity Framework Core 5 (EF Core) để thực thi truy vấn SQL thô.

Cách thêm view vào DbContext trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 07/11/2021
Cách thêm view vào DbContext trong Entity Framework Core

Với EF Core 5, chúng ta có thể thêm view vào trong DbContext và tạo view trong database bằng cách sử dụng cơ chế chuyển đổi cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn.

Mô hình hóa các mối quan hệ SQL trong EF Core
Trung Nguyen 03/11/2021
Mô hình hóa các mối quan hệ SQL trong EF Core

Bài viết này sẽ khám phá các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ và cách mô hình hóa các mối quan hệ đó bằng cách tiếp cận Code First trong EF Core.

Dữ liệu đệ quy với Entity Framework Core và SQL Server
Trung Nguyen 01/11/2021
Dữ liệu đệ quy với Entity Framework Core và SQL Server

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách lập mô hình dữ liệu đệ quy với Entity Framework Core và SQL Server

ConnectionString cho Entity Framework Core từ A-Z
Trung Nguyen 15/10/2021
ConnectionString cho Entity Framework Core từ A-Z

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các chuỗi kết nối cho SQL Server, Azure SQL, SQLite, PostgreSQL, MySQL và MariaDB.

Cấu hình trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Cấu hình trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình sử dụng attribute, Fluent API để ghi đè các quy ước mặc đình trong Entity Framework Core.

Các quy ước trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Các quy ước trong Entity Framework Core

Bạn sẽ tìm hiểu các quy ước được tính hợp sẵn trong Entity Framework Core để tạo khóa chính, khóa ngoại, bảng, lược đồ, cột, kiểu dữ liệu, index ...

Quản lý mối quan hệ Một - Nhiều trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Quản lý mối quan hệ Một - Nhiều trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo, sửa đổi và xóa mối quan hệ một - nhiều trong Entity Framework Core.

Giới thiệu về các mối quan hệ trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 03/04/2021
Giới thiệu về các mối quan hệ trong Entity Framework Core

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiều về các mối quan hệ một - nhiều, nhiều - nhiều và một - một trong Entity Framework Core.