ASP.NET MVC

Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 28/05/2020
Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC

Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC là gì? Cách sử dụng HtmlHelper để tạo ra các phần tử HTML trong Razor View.

Cú pháp Razor trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 27/05/2020
Cú pháp Razor trong ASP.NET MVC

Cách sử dụng cú pháp Razor để viết mã C# hoặc VB.NET trong Razor View trong ASP.NET MVC.

Tạo View cập nhật trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 27/05/2020
Tạo View cập nhật trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu cách tạo view cho chức năng chỉnh sửa thông tin sinh viên trong ASP.NET MVC.

Model Binding trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 26/05/2020
Model Binding trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu về Model Binding trong ASP.NET MVC. Tự động nạp các tham số của phương thức hành động.

Kết hợp Controller, View và Model trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 26/05/2020
Kết hợp Controller, View và Model trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu cách kết hợp Controller, View và Model để tạo ra các chức năng hoàn chỉnh trong ASP.NET MVC.

View trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 26/05/2020
View trong ASP.NET MVC

View trong ASP.NET MVC là giao diện người được dùng để hiển thị dữ liệu và xử lý tương tác của người dùng.

Model trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 26/05/2020
Model trong ASP.NET MVC

Model trong ASP.NET MVC đại diện cho dữ liệu. Model giúp duy trì dữ liệu của ứng dụng.

Controller trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 25/05/2020
Controller trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu về controller trong ASP.NET MVC. Cách thêm controller và phương thức hành động mới.

Routing trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 25/05/2020
Routing trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu cách sử dụng Routing trong ASP.NET MVC để cấu hình định tuyến cho ứng dụng ASP.NET MVC.

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên
Trung Nguyen 25/05/2020
Tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên và tìm hiểu các thành phần của ứng dụng ASP.NET MVC.

Next