Lập trình Python – 06. Biến, hằng số và từ khóa trong Lập trình Python

Chào mừng các bạn đến với bài học hôm nay! Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong lập trình Python như biến, hằng số và từ khóa. Cùng nhau khám phá nhé!

Lập trình Python - 06. Biến, hằng số và từ khóa trong Lập trình Python
Lập trình Python – 06. Biến, hằng số và từ khóa trong Lập trình Python

Biến – Lưu trữ dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm về biến. Biến là một ô nhớ được đặt tên và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Giá trị của biến có thể thay đổi khi chúng ta chạy chương trình. Các bạn có thể tưởng tượng biến như các hộp đựng thông tin, mỗi hộp có một tên và chứa một giá trị. Ví dụ, bạn có thể tạo một biến “x” với giá trị là 5. Sau đó, bạn có thể thay đổi giá trị của biến “x” thành 10. Khi in ra giá trị của biến “x”, bạn sẽ thấy nó là 10.

x = 5
x = 10
print(x)  # Output: 10

Hằng số – Giá trị không thay đổi

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hằng số. Hằng số cũng là một loại biến, nhưng giá trị của nó không thay đổi sau khi đã được gán. Trong Python, chúng ta thường sử dụng từ khóa const để chỉ ra rằng biến đó là một hằng số. Ví dụ, bạn có thể khai báo một hằng số PI với giá trị gần đúng của số Pi là 3.14. Sau đó, bạn có thể sử dụng hằng số này trong các tính toán khác.

PI = 3.14
radius = 5
area = PI * (radius ** 2)
print(area)  # Output: 78.5

Lưu ý rằng, khi làm việc với hằng số, chúng ta tự đặt tên cho biến sao cho có ý nghĩa và dễ hiểu. Chúng ta cũng nên sử dụng chữ hoa cho tên hằng số để phân biệt với biến thông thường.

Từ khóa – Các lệnh trong lập trình

Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về từ khóa. Từ khóa là những từ được sẵn có trong Python và được sử dụng để thực hiện các lệnh trong lập trình. Khi chúng ta đặt tên biến hoặc hằng số, chúng ta không được sử dụng từ khóa làm tên. Ví dụ, nếu bạn đặt tên biến là for, chương trình sẽ báo lỗi vì for là một từ khóa trong Python.

Dưới đây là một số từ khóa phổ biến trong Python: if, else, for, while, def, class, import, v.v.

Chúng ta nên nhớ và hạn chế sử dụng các từ khóa làm tên biến để tránh xung đột và lỗi không mong muốn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về biến, hằng số và từ khóa trong lập trình Python. Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và có thể thay đổi giá trị. Hằng số là biến có giá trị không thay đổi. Từ khóa là các lệnh sẵn có trong Python và không được sử dụng làm tên biến.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản trong lập trình Python. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy truy cập trang web COMDY để tìm hiểu thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *