Toán tử ANY trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng toán tử ANY trong SQL Server để so sánh một giá trị với một tập hợp giá trị cột đơn được trả về bởi một truy vấn con.

Giới thiệu về toán tử ANY trong SQL Server

Toán tử ANY là một toán tử logic so sánh một giá trị với một tập các giá trị cột đơn trả về bởi một subquery.

Sau đây là cú pháp của toán tử ANY:

scalar_expression comparison_operator ANY (subquery)

Trong cú pháp này:

 • scalar_expression là bất kỳ biểu thức hợp lệ nào.
 • comparison_operator là bất kỳ toán tử so sánh hợp lệ nào bao gồm bằng (=), không bằng (<>), lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), nhỏ hơn hoặc bằng (<=).
 • subquery là một câu lệnh SELECT trả về tập kết quả của một cột duy nhất với dữ liệu giống như kiểu dữ liệu của biểu thức.

Giả sử subquery trả về một danh sách các giá trị v1, v2, ...,   vn. Toán tử ANY sẽ trả về TRUE nếu có bất kỳ biểu thức so sánh (scalar_expression, vi) trả về TRUE. Nếu không, nó sẽ trả về FALSE.

Lưu ý rằng toán tử SOME tương đương với toán tử ANY.

Ví dụ về toán tử ANY trong SQL Server

Hãy xem bảng products trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores.

Toán tử ANY trong SQL Server

Ví dụ sau đây tìm các sản phẩm đã được bán với nhiều hơn hai đơn vị trong một đơn đặt hàng:

SELECT
  product_name,
  list_price
FROM
  production.products
WHERE
  product_id = ANY (
    SELECT
      product_id
    FROM
      sales.order_items
    WHERE
      quantity >= 2
  )
ORDER BY
  product_name;

Trong hướng dẫn này, bạn đã tìm hiểu cách sử dụng toán tử ANY trong SQL Server để so sánh một giá trị với một tập giá trị cột đơn.

SQL ServerSubqueryThao tác dữ liệu trong SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.