Kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu bit trong cơ sở dữ liệu.

Tổng quan về kiểu dữ liệu BIT

Kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server là kiểu dữ liệu số nguyên có thể nhận giá trị 0, 1 hoặc NULL.

Sau đây minh họa cú pháp của kiểu dữ liệu BIT:

BIT

SQL Server tối ưu hóa việc lưu trữ các cột kiểu BIT. Nếu một bảng có 8 cột bit trở xuống, SQL Server sẽ lưu trữ chúng dưới dạng 1 byte. Nếu một bảng có 9 cột tối đa 16 bit, SQL Server lưu trữ chúng dưới dạng 2 byte, v.v.

SQL Server chuyển đổi giá trị chuỗi TRUE thành 1 và FALSE thành 0. Nó cũng chuyển đổi bất kỳ giá trị nào khác thành 1.

Ví dụ về kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server

Câu lệnh sau tạo một bảng mới với một cột kiểu BIT:

CREATE TABLE test.sql_server_bit (
    bit_col BIT
);

Để INSERT một bit 1 vào cột kiểu bit, bạn sử dụng câu lệnh sau:

INSERT INTO test.sql_server_bit (bit_col)
OUTPUT inserted.bit_col
VALUES(1);

Đầu ra là:

bit_col
-------
1

(1 row affected)

Để chèn một bit 0 vào cột kiểu bit, bạn sử dụng câu lệnh sau:

INSERT INTO test.sql_server_bit (bit_col)
OUTPUT inserted.bit_col
VALUES(0);

Đây là kết quả:

bit_col
-------
0

(1 row affected)

Nếu bạn chèn một giá trị chuỗi True vào cột kiểu bit, SQL Server sẽ chuyển đổi nó thành bit 1:

INSERT INTO test.sql_server_bit (bit_col)
OUTPUT inserted.bit_col
VALUES ('True');

Sau đây là kết quả đầu ra:

bit_col
-------
1

(1 row affected)

Tương tự, SQL Server chuyển đổi giá trị chuỗi False thành bit 0:

INSERT INTO test.sql_server_bit (bit_col)
OUTPUT inserted.bit_col
VALUES ('False');

Sau đây là kết quả:

bit_col
-------
0

(1 row affected)

SQL Server chuyển đổi bất kỳ giá trị nonzero nào thành bit 1. Ví dụ:

INSERT INTO test.sql_server_bit (bit_col)
OUTPUT inserted.bit_col
VALUES (0.5); 

Sau đây là kết quả:

bit_col
-------
1

(1 row affected)

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng kiểu dữ liệu BIT trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu bit trong bảng.

SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.