Lập Trình PHP

Hướng đối tượng (OOP) trong PHP
Trung Nguyen 05/05/2020
Hướng đối tượng (OOP) trong PHP

Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP là gì? Làm sao để áp dụng lập trình hướng đối tượng trong PHP.

JSON trong PHP
Trung Nguyen 05/05/2020
JSON trong PHP

JSON là gì? Cách khai báo và sử dụng các hàm của PHP để xử lý JSON.

Bộ lọc PHP
Trung Nguyen 05/05/2020
Bộ lọc PHP

Bộ lọc PHP là gì? Bộ lọc PHP dùng để làm gì? Cách khai báo và sử dụng bộ lọc PHP.

Session trong PHP
Trung Nguyen 05/05/2020
Session trong PHP

Session trong PHP là gì? Session trong PHP được sử dụng để làm gì? Cách khai báo và sử dụng session trong PHP

Cookie trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Cookie trong PHP

Cookie là gì? Các thao tác với cookie trong PHP như: tạo cookie, đọc cookie, cập nhật giá trị của cookie, ...

Upload file trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Upload file trong PHP

Hướng dẫn upload file trong PHP như: cấu hình file php.ini, tạo form, giới hạn kích thước, giới hạn loại file, ...

Thao tác với file trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Thao tác với file trong PHP

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực thiện các thao tác với file trong PHP như: tạo file, đọc file, ghi file, ...

Câu lệnh include và require trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Câu lệnh include và require trong PHP

Câu lệnh include và require trong PHP dùng để làm gì? Câu lệnh include và require khác nhau như thế nào?

Ngày giờ trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Ngày giờ trong PHP

Hướng dẫn bạn làm việc ngày giờ trong PHP như: định dạng ngày giờ, ép kiểu chuỗi sang ngày giờ, ...

Xác thực biểu mẫu (form) trong PHP
Trung Nguyen 04/05/2020
Xác thực biểu mẫu (form) trong PHP

Hướng dẫn bạn cách xác thực biểu mẫu (form) trong PHP và chống các kiểu tấn công XSS phổ biến.