Project management là gì? Mục tiêu, phương pháp

Project management là gì? Mục tiêu, phương pháp

Trước khi tìm hiểu project management (quản lý dự án) là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu:

Project là gì?

Project (dự án) là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. Một dự án được định nghĩa là tạm thời vì nó có thời gian bắt đầu và kết thúc xác định và nó là duy nhất vì nó có một nhóm hoạt động cụ thể được thiết kế để hoàn thành mục tiêu.

Các đặc điểm chính của một dự án là:

 • Nó có điểm bắt đầu và điểm kết thúc xác định.
 • Khi đạt đến điểm kết thúc, dự án kết thúc.
 • Nó đang cố gắng đạt được điều gì đó mới.
 • Dự án phải đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc các bên liên quan.

Project management là gì?

Project management là phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, động viên và kiểm soát các nguồn lực để đạt được các mục tiêu cụ thể. Thách thức chính của quản lý dự án là đạt được các mục tiêu và mục tiêu của dự án đồng thời lưu ý đến phạm vi, thời gian, chất lượng và chi phí của dự án.

Quản lý dự án thực sự bắt đầu vào đầu những năm 1950. Nhu cầu quản lý dự án nảy sinh khi quan sát lợi ích của việc tổ chức công việc trong dự án và nhu cầu quan trọng để phối hợp giữa các bộ phận và chuyên gia khác nhau.

Quản lý dự án liên quan đến các khía cạnh khác nhau của dự án như:

 • Quản lý chi phí
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý các bên liên quan
 • Quản lý phạm vi
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý giao tiếp
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý mua sắm, v.v.

Mục tiêu quản lý dự án

Trong khi chuẩn bị dự án, hãy xem xét dự án theo ba khía cạnh này, nó sẽ giúp hiểu rõ hơn nhiều về toàn bộ quá trình

 • Làm sao để dự án phù hợp với tổ chức?
 • Dự án sẽ phát triển như thế nào theo thời gian?
 • Những kỹ năng nào cần thiết để quản lý dự án thành công?

Phương pháp quản lý dự án

Có nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để quản lý dự án như:

 1. Prince2
 2. Agile
 3. Six Sigma
 4. Lean
 5. Waterfall

Chúng ta sẽ xem xét từng phương pháp này trong phần sau của hướng dẫn. Có nhiều công cụ khác nhau để theo dõi các nhiệm vụ của dự án và đo lường thành tích trong quá trình thực hiện dự án. Chúng bao gồm biểu đồ Gantt, biểu đồ PERT và Cấu trúc phân chia công việc WBS.

Tóm lược

Quản lý dự án là phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, động viên và kiểm soát các nguồn lực để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Quản lý dự án liên quan đến các khía cạnh khác nhau của dự án như:

 • Quản lý chi phí
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý các bên liên quan
 • Quản lý phạm vi
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý giao tiếp
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý mua sắm, v.v.

Các công cụ khác nhau được sử dụng để theo dõi các nhiệm vụ dự án và đo lường hiệu quả trong suốt dự án bao gồm biểu đồ Gantt, biểu đồ PERT, v.v.

Có nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để quản lý dự án như Prince2, Agile, Six Sigma, Lean, Waterfall, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *