Học PHP Bài 80 – Sửa dữ liệu dữ liệu Mysql

Chào các bạn! Trên bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc sửa đổi dữ liệu trong MySQL. Nếu bạn đã biết cách xóa dữ liệu, việc sửa đổi sẽ không quá khó khăn đối với bạn. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách thực hiện sửa dữ liệu.

Học PHP Bài 80 - Sửa dữ liệu dữ liệu  Mysql
Học PHP Bài 80 – Sửa dữ liệu dữ liệu Mysql

Bước 1: Kết nối vào cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần kết nối vào cơ sở dữ liệu để có thể thực hiện sửa đổi. Sử dụng câu lệnh sau để kết nối:

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

Bước 2: Sửa dữ liệu

Sau khi đã kết nối thành công, chúng ta có thể sửa đổi dữ liệu trong bảng. Sử dụng câu lệnh UPDATE để thực hiện việc sửa đổi:

UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE condition;

Trong câu lệnh trên:

  • table_name là tên của bảng mà bạn muốn sửa dữ liệu.
  • column1, column2, … là tên các cột mà bạn muốn sửa đổi.
  • value1, value2, … là giá trị mới mà bạn muốn thay đổi.
  • WHERE condition là điều kiện để xác định dữ liệu cần sửa.

Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi tài khoản hoặc mật khẩu của một thành viên, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

UPDATE users SET username = 'new_username', password = 'new_password' WHERE id = 1;

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Sau khi đã thực hiện câu lệnh UPDATE, chúng ta nên kiểm tra kết quả để đảm bảo dữ liệu đã được sửa đổi thành công. Bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT để xem dữ liệu đã được thay đổi:

SELECT * FROM table_name;

Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản có ID là 1, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM users WHERE id = 1;

Kết luận

Đó là cách sửa đổi dữ liệu trong MySQL. Nhớ kết nối vào cơ sở dữ liệu, sử dụng câu lệnh UPDATE để thực hiện sửa đổi và kiểm tra kết quả sau khi đã hoàn thành. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sửa đổi dữ liệu trong MySQL.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khái niệm cơ bản khác trong lĩnh vực công nghệ, hãy ghé thăm trang web COMDY của chúng tôi.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *