Design Patterns: Composite

Design Patterns: Composite

Composite còn được gọi là Object Tree.

Mục đích

Composite là một mẫu thiết kế cấu trúc cho phép bạn bố cục các đối tượng thành cấu trúc cây và sau đó làm việc với các cấu trúc này như thể chúng là các đối tượng riêng lẻ.

Design Patterns: Composite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *