Design Patterns: Abstract Factory

Design Patterns: Abstract Factory

Abstract Factory cho phép bạn khởi tạo các đối tượng liên quan mà không cần chỉ định các lớp cụ thể của chúng.

Mục đích

Abstract Factory là một mẫu thiết kế khởi tạo cho phép bạn khởi tạo các đối tượng liên quan mà không cần chỉ định các lớp cụ thể của chúng.

Abstract Factory Design Pattern

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *