Validation trong ASP.NET MVC

Validation trong ASP.NET MVC

Ở bài viết này, bạn sẽ học cách triển khai xác thực dữ liệu (data validation) và hiển thị thông báo về việc vi phạm các quy tắc xác thực dữ liệu trong ứng dụng ASP.NET MVC.

Hình ảnh sau đây cho thấy cách các thông báo xác thực dữ liệu sẽ được hiển thị nếu các trường Name hoặc Age trống trong khi tạo hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Validation trong ASP.NET MVC

Validation bằng cách sử dụng thuộc tính chú thích dữ liệu

ASP.NET MVC tích hợp sẵn các lớp thuộc tính chú thích dữ liệu trong namespace System.ComponentModel.DataAnnotations. Các thuộc tính này được sử dụng để xác định siêu dữ liệu cho các điều khiển dữ liệu trong ASP.NET MVC.

Bạn có thể áp dụng các thuộc tính này cho các thuộc tính của lớp model để hiển thị các thông báo xác thực dữ liệu thích hợp cho người dùng.

Bảng sau liệt kê tất cả các thuộc tính chú thích dữ liệu có thể được sử dụng để xác thực.

Attribute Mô tả
Required Chỉ định rằng một thuộc tính là bắt buộc.
StringLength Chỉ định độ dài tối thiểu và tối đa của các ký tự được phép trong thuộc tính kiểu chuỗi.
Range Chỉ định các ràng buộc phạm vi cho giá trị của một thuộc tính kiểu số.
RegularExpression Chỉ định rằng giá trị thuộc tính phải khớp với biểu thức chính quy đã chỉ định.
CreditCard Chỉ định rằng giá trị thuộc tính là số thẻ tín dụng.
CustomValidation Chỉ định một phương pháp xác thực tùy chỉnh được sử dụng để xác thực một thuộc tính.
EmailAddress Chỉ định rằng giá trị thuộc tính là địa chỉ email.
FileExtension Xác thực phần mở rộng của tên tập tin.
MaxLength Chỉ định độ dài tối đa của dữ liệu chuỗi hoặc mảng được phép trong một thuộc tính.
MinLength Chỉ định độ dài tối thiểu của dữ liệu chuỗi hoặc mảng được phép trong một thuộc tính.
Phone Chỉ định rằng giá trị thuộc tính là một số điện thoại.

Hãy xem cách sử dụng các thuộc tính này để hiển thị thông báo xác thực trên view.

Sau đây là lớp model Student.

public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
  public string StudentName { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

Chúng tôi muốn triển khai xác thực cho giá trị của các thuộc tính StudentNameAge. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng không lưu giá trị trống cho  thuộc tính StudentName hoặc Age. Ngoài ra, độ tuổi nên từ 10 đến 20.

Thuộc tính Required được sử dụng để xác định rằng giá trị không thể để trống. Thuộc tính Range được sử dụng để xác định phạm vi của các giá trị thuộc tính có thể có.

Chúng tôi sẽ sử dụng thuộc tính Required trên StudentName để làm cho người dùng bắt buộc phải cung cấp giá trị và thuộc tính Range trên Age để đảm bảo người dùng nhập giá trị từ 10 đến 20, như được hiển thị bên dưới.

public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
   
  [Required]
  public string StudentName { get; set; }
    
  [Range(10, 20)]
  public int Age { get; set; }
}

Các thuộc tính trên xác định siêu dữ liệu để xác thực dữ liệu của lớp Student. Chỉ điều này là không đủ cho việc xác nhận. Bạn cần kiểm tra xem dữ liệu đã gửi có hợp lệ hay không trong controller. Nói cách khác, bạn cần phải kiểm tra trạng thái của model.

Sử dụng ModelState.IsValid để kiểm tra xem đối tượng model đã gửi có đáp ứng yêu cầu được chỉ định bởi tất cả các thuộc tính chú thích dữ liệu hay không. Phương thức hành động POST sau đây kiểm tra trạng thái model trước khi lưu dữ liệu.

public class StudentController : Controller
{
  public ActionResult Edit(int id)
  {
    var stud = ... get the data from the DB using Entity Framework

    return View(stud);
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult Edit(Student std)
  {
    //checking model state
    if (!ModelState.IsValid) 
    {
      return View(std);
    }
      
    //update student to db
      
    return RedirectToAction("Index");
  }
}

Bây giờ, tạo view chỉnh sửa được hướng dẫn ở đây. Sau đây là view chỉnh sửa được tạo bằng cách sử dụng mẫu mặc định.

@model MVC_BasicTutorials.Models.Student

@{
  ViewBag.Title = "Edit";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>Edit</h2>

@using (Html.BeginForm())
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  
  <div class="form-horizontal">
    <h4>Student</h4>
    <hr />
    @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
    @Html.HiddenFor(model => model.StudentId)

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.StudentName, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-10">
        @Html.EditorFor(model => model.StudentName, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.StudentName, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.Age, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-10">
        @Html.EditorFor(model => model.Age, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Age, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
        <input type="submit" value="Save" class="btn btn-default" />
      </div>
    </div>
  </div>
}

<div>
  @Html.ActionLink("Back to List", "Index")
</div>

Trong giao diện trên, nó gọi phương thức HTML Helper là ValidationMessageFor() cho từng trường và phương thức ValidationSummary() ở trên cùng.

Phương thức ValidationMessageFor() sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho từng trường cụ thể. Phương thức ValidationSummary() sẽ hiển thị một danh sách tất cả các thông báo lỗi cho tất cả các trường.

Bằng cách này, bạn có thể hiển thị thông báo xác thực mặc định khi bạn gửi biểu mẫu mà không nhập thông tin StudentName hoặc Age, như được hiển thị bên dưới.

Hiển thị thông báo lỗi xác thực dữ liệu trong ASP.NET MVC.

Phương thức ValidationMessageFor

Phương thức Html.ValidationMessageFor() là một phương thức mở rộng định kiểu mạnh. Nó sẽ hiển thị một thông báo xác thực nếu có lỗi cho trường được chỉ định trong đối tượng ModelStateDictionary.

MvcHtmlString ValidateMessageFor(Expression<Func<dynamic,TProperty>> expression, string validationMessage, object htmlAttributes)

Truy cập MSDN để biết tất cả các quá tải của phương thức ValidationMessageFor().

Lớp model Student sau với thuộc tính xác thực Required trên thuộc tính StudentName.

public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
  [Required]
  public string StudentName { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

View sau đây sử dụng phương thức ValidationMessageFor() cho thuộc tính StudentName.

@model Student 
  
@Html.EditorFor(m => m.StudentName) <br />
@Html.ValidationMessageFor(m => m.StudentName, "", new { @class = "text-danger" })

Trong ví dụ trên, tham số đầu tiên trong phương thức ValidationMessageFor() là một biểu thức lambda để chỉ định một thuộc tính mà chúng ta muốn hiển thị thông báo lỗi. Tham số thứ hai dành cho thông báo lỗi tùy chỉnh nếu có và tham số thứ ba dành cho các thuộc tính HTML như CSS, style, v.v.

Đoạn mã trên sẽ tạo ra HTML sau khi bạn chạy nó.

<input id="StudentName" 
    name="StudentName" 
    type="text" 
    value="" />

<span class="field-validation-valid text-danger" 
    data-valmsg-for="StudentName" 
    data-valmsg-replace="true">
</span>

Bây giờ, khi người dùng gửi biểu mẫu mà không nhập giá trị cho thuộc tính StudentName thì ASP.NET MVC sử dụng thuộc tính data- của HTML5 để xác thực và thông báo xác thực mặc định sẽ được đưa vào khi xảy ra lỗi xác thực, như được hiển thị bên dưới.

<span class="field-validation-error text-danger" 
      data-valmsg-for="StudentName" 
      data-valmsg-replace="true">The StudentName field is required.</span>

Thông báo lỗi sẽ hiện ra như hình bên dưới.

Phương thức ValidationMessageFor

Thông báo lỗi tùy chỉnh

Bạn có thể hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh thay vì thông báo lỗi mặc định như trên. Bạn có thể cung cấp thông báo lỗi tùy chỉnh trong thuộc tính chú thích dữ liệu hoặc trong phương thức ValidationMessageFor().

Sử dụng tham số ErrorMessage của thuộc tính chú thích dữ liệu để cung cấp thông báo lỗi tùy chỉnh của riêng bạn, như được hiển thị bên dưới.

public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
  [Required(ErrorMessage="Please enter student name.")]
  public string StudentName { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

Bạn cũng có thể chỉ định một thông báo làm tham số thứ hai trong phương thức ValidationMessage(), như được hiển thị bên dưới.

@model Student 
  
@Html.Editor("StudentName") <br />
@Html.ValidationMessageFor(m => m.StudentName, "Please enter student name.", new { @class = "text-danger" })

Phương thức ValidationMessageFor() được khuyến khích sử dụng hơn ValidationMessage() vì nó được định kiểu mạnh và do đó thực hiện nhanh và ít lỗi hơn.

Phương thức ValidationSummary

Phương thức mở rộng ValidationSummary() sẽ hiển thị một bản tóm tắt của tất cả các lỗi xác thực dữ liệu trên một trang web như là một yếu tố danh sách có thứ tự. Nó cũng có thể được sử dụng để hiển thị các thông báo lỗi tùy chỉnh.

Phương thức ValidationMessageFor hiển thị thông báo lỗi cho từng trường cụ thể, trong khi phương thức ValidationSummary hiển thị tất cả các thông báo lỗi.

Hãy xem lớp model Student sau với các thuộc tính xác thực RequiredRange.

public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
  [Required]
  public string StudentName { get; set; }
  [Range(10, 20)]
  public int Age { get; set; }
}

View sau sử dụng phương thức ValidationSummary() để hiển thị tất cả các thông báo lỗi.

@model Student 
@Html.ValidationSummary(false, "", new { @class = "text-danger" })

@Html.HiddenFor(model => model.StudentId)  

@Html.EditorFor(m => m.StudentName) <br />
@Html.EditorFor(m => m.Age) <br />

Ở trên, tham số đầu tiên của ValidationSummary() là false, vì vậy nó sẽ hiển thị các lỗi của các trường dưới dạng tóm tắt. Tham số thứ hai dành cho thông điệp.

Chúng tôi không muốn cung cấp thông báo ở đó vì vậy hãy chỉ định một chuỗi trống. Tham số thứ ba dành cho các thuộc tính HTML, chẳng hạn như lớp CSS cho các thông báo.

Mã ở trên sẽ hiển thị các thông báo lỗi như một bản tóm tắt được hiển thị bên dưới.

Phương thức ValidationSummary

Hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh

Bạn cũng có thể hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh bằng cách sử dụng phương thức ValidationSummary.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ hiển thị thông báo nếu tên của học sinh đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, trong phương thức hành động HTTP Post, hãy kiểm tra tên trong cơ sở dữ liệu và thêm thông báo lỗi trong từ điển ModelState nếu tên đã tồn tại, như được hiển thị bên dưới.

public class StudentController : Controller
{
  public ActionResult Edit(int id)
  {
    var stud = ... get the data from the DB using Entity Framework

    return View(stud);
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult Edit(Student std)
  {
    if (ModelState.IsValid) { //checking model state
      
      //check whether name is already exists in the database or not
      bool nameAlreadyExists = * check database *    
    
      if(nameAlreadyExists)
      {
        //adding error message to ModelState
        ModelState.AddModelError("name", "Student Name Already Exists.");
  
        return View(std);
      }
      
      return RedirectToAction("Index");
    }

    return View(std);
  }
}

Ở trên, chúng tôi đã thêm một thông báo lỗi tùy chỉnh bằng phương thức ModelState.AddModelError(). Phương thức ValidationSummary() sẽ tự động hiển thị tất cả các thông báo lỗi được thêm vào ModelState.

Hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh bằng phương thức ValidationSummary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *