Model trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Model trong ASP.NET MVC.

Model đại diện cho dữ liệu. Nó duy trì dữ liệu của ứng dụng. Các đối tượng model lấy và lưu trữ trạng thái mô hình trong cơ sở dữ liệu.

Model đại diện cho dữ liệu.

Tất cả các lớp model nằm trong thư mục Models trong cấu trúc thư mục của ứng dụng ASP.NET MVC.

Hãy xem cách thêm mới một lớp model trong ASP.NET MVC.

Tạo Model trong ASP.NET MVC

Mở dự án ASP.NET MVC đầu tiên của chúng ta đã được tạo ở chương trước trong Visual Studio. Nhấp chuột phải vào thư mục Models -> Add -> nhấp vào Class ..

Trong hộp thoại Add New Item, nhập tên lớp 'Student' và bấm nút Add.

Tạo mới lớp model

Điều này sẽ thêm lớp Student mới trong thư mục Model. Bây giờ, thêm các thuộc tính Id, Name, Age vào lớp Student như ví dụ bên dưới.

namespace MVC_BasicTutorials.Models
{
  public class Student
  {
    public int StudentId { get; set; }
    public string StudentName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }
}

Như vậy, theo cách này, bạn có thể tạo một lớp model mà bạn có thể sử dụng trong View. Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện xác thực dữ liệu cho model sau.

Tìm hiểu cách tạo View trong phần tiếp theo.

ASP.NET MVC
Bài Viết Liên Quan:
Sự khác biệt giữa HTML Encode và URL Encode trong .NET
Trung Nguyen 26/10/2021
Sự khác biệt giữa HTML Encode và URL Encode trong .NET

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu lớp WebUtility trong ASP.NET MVC và cách nó mã hóa / giải mã dữ liệu có khả năng bị phá vỡ.

Bundle và minify js, css trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 11/04/2021
Bundle và minify js, css trong ASP.NET MVC

Các kỹ thuật bundle (gộp file) và minify (rút gọn file) đã được giới thiệu trong ASP.NET MVC 4 để cải thiện thời gian tải trang.

Filter trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
Filter trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu filter trong ASP.NET MVC là gì? Có những loại filter nào và cách sử dụng filter trong ASP.NET MVC.

ViewBag, ViewData và TempData trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
ViewBag, ViewData và TempData trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu ViewBag, ViewData và TempData là gì và cách sử dụng chúng trong ASP.NET MVC