Model trong ASP.NET MVC

Model trong ASP.NET MVC

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Model trong ASP.NET MVC.

Model đại diện cho dữ liệu. Nó duy trì dữ liệu của ứng dụng. Các đối tượng model lấy và lưu trữ trạng thái mô hình trong cơ sở dữ liệu.

Model đại diện cho dữ liệu.

Tất cả các lớp model nằm trong thư mục Models trong cấu trúc thư mục của ứng dụng ASP.NET MVC.

Hãy xem cách thêm mới một lớp model trong ASP.NET MVC.

Tạo Model trong ASP.NET MVC

Mở dự án ASP.NET MVC đầu tiên của chúng ta đã được tạo ở chương trước trong Visual Studio. Nhấp chuột phải vào thư mục Models -> Add -> nhấp vào Class ..

Trong hộp thoại Add New Item, nhập tên lớp ‘Student’ và bấm nút Add.

Tạo mới lớp model

Điều này sẽ thêm lớp Student mới trong thư mục Model. Bây giờ, thêm các thuộc tính Id, Name, Age vào lớp Student như ví dụ bên dưới.

namespace MVC_BasicTutorials.Models
{
  public class Student
  {
    public int StudentId { get; set; }
    public string StudentName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }
}

Như vậy, theo cách này, bạn có thể tạo một lớp model mà bạn có thể sử dụng trong View. Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện xác thực dữ liệu cho model sau.

Tìm hiểu cách tạo View trong phần tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *