HAVING trong SQL Server

HAVING trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng mệnh đề HAVING trong SQL Server để lọc các nhóm dựa trên các điều kiện được chỉ định.

Giới thiệu về mệnh đề HAVING trong SQL Server

Mệnh đề HAVING thường được sử dụng với mệnh đề GROUP BY để lọc các nhóm dựa trên một danh sách các điều kiện. Sau đây minh họa cú pháp mệnh đề HAVING:

SELECT
  select_list
FROM
  table_name
GROUP BY
  group_list
HAVING
  conditions;

Trong cú pháp này, mệnh đề GROUP BY sẽ tổng hợp các bản ghi thành các nhóm và mệnh đề HAVING sẽ áp dụng một hoặc nhiều điều kiện cho các nhóm này.

Chỉ các nhóm thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề HAVING mới được bao gồm trong tập kết quả.

Vì SQL Server xử lý mệnh đề HAVING sau mệnh đề GROUP BY, bạn không thể sử dụng bí danh cột để tham chiếu đến các hàm tập hợp được chỉ định trong câu lệnh SELECT. Truy vấn sau đây sẽ thất bại:

SELECT
  column_name1,
  column_name2,
  aggregate_function (column_name3) column_alias
FROM
  table_name
GROUP BY
  column_name1,
  column_name2
HAVING
  column_alias > value;

Thay vào đó, bạn phải sử dụng các hàm tập hợp trực tiếp trong mệnh đề HAVING một cách rõ ràng như sau:

SELECT
  column_name1,
  column_name2,
  aggregate_function (column_name3) alias
FROM
  table_name
GROUP BY
  column_name1,
  column_name2
HAVING
  aggregate_function (column_name3) > value;

Ví dụ về mệnh đề HAVING trong SQL Server

Hãy lấy một số ví dụ để hiểu cách HAVINGhoạt động của mệnh đề.

Sử dụng HAVING với hàm COUNT trong SQL Server

Chúng ta sẽ sử dụng bảng orders trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores để minh họa:

Bảng orders trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores

Câu lệnh sau đây sử dụng mệnh đề HAVING để tìm các khách hàng đã đặt ít nhất hai đơn hàng mỗi năm:

SELECT
  customer_id,
  YEAR (order_date),
  COUNT (order_id) order_count
FROM
  sales.orders
GROUP BY
  customer_id,
  YEAR (order_date)
HAVING
  COUNT (order_id) >= 2
ORDER BY
  customer_id;
Sử dụng HAVING với hàm COUNT trong SQL Server

Trong ví dụ này:

 • Đầu tiên, mệnh đề GROUP BY nhóm các đơn đặt hàng theo khách hàng và năm đặt hàng. Hàm COUNT() trả về số lượng đơn đặt hàng mỗi khách hàng được đặt trong mỗi năm.
 • Thứ hai, mệnh đề HAVING sẽ lọc bỏ tất cả các khách hàng có số lượng đơn đặt hàng ít hơn hai.

Sử dụng HAVING với hàm SUM trong SQL Server

Chúng ta sẽ sử dụng bảng order_items trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores để minh họa:

Bảng order_items trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores

Câu lệnh sau đây tìm kiếm các đơn đặt hàng có giá trị ròng lớn hơn 20.000:

SELECT
  order_id,
  SUM (
    quantity * list_price * (1 - discount)
  ) net_value
FROM
  sales.order_items
GROUP BY
  order_id
HAVING
  SUM (
    quantity * list_price * (1 - discount)
  ) > 20000
ORDER BY
  net_value;
Sử dụng HAVING với hàm SUM trong SQL Server

Trong ví dụ này:

 • Đầu tiên, hàm SUM trả về giá trị ròng của đơn đặt hàng.
 • Thứ hai, mệnh đề HAVING lọc bỏ tất cả các đơn đặt hàng có giá trị ròng nhỏ hơn hoặc bằng 20.000.

Sử dụng HAVING với hàm MAXMIN trong SQL Server

Chúng ta sẽ sử dụng bảng products trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores để minh họa:

bảng products trong cơ sở dữ liệu mẫu BikeStores

Câu lệnh sau đây trước tiên tìm giá niêm yết tối đa và tối thiểu trong mỗi loại sản phẩm. Sau đó, nó lọc ra các loại sản phẩm có giá niêm yết tối đa lớn hơn 4.000 hoặc giá niêm yết tối thiểu nhỏ hơn 500:

SELECT
  category_id,
  MAX (list_price) max_list_price,
  MIN (list_price) min_list_price
FROM
  production.products
GROUP BY
  category_id
HAVING
  MAX (list_price) > 4000 OR MIN (list_price) < 500;
Sử dụng HAVING với hàm MAX và MIN trong SQL Server

Sử dụng HAVING với hàm AVG trong SQL Server

Câu lệnh sau đây tìm kiếm các loại sản phẩm có giá niêm yết trung bình nằm trong khoảng từ 500 đến 1.000:

SELECT
  category_id,
  AVG (list_price) avg_list_price
FROM
  production.products
GROUP BY
  category_id
HAVING
  AVG (list_price) BETWEEN 500 AND 1000;
Sử dụng HAVING với hàm AVG trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng mệnh đề HAVING trong SQL Server để lọc các nhóm dựa trên các điều kiện được chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *