ALTER TABLE ADD Column trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD trong SQL Server để thêm một hoặc nhiều cột vào bảng có sẵn.

Cú pháp lệnh ALTER TABLE ADD Column trong SQL Server

Câu lệnh ALTER TABLE ADD sau đây thêm một cột mới vào một bảng có sẵn:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name data_type column_constraint;

Giải thích câu lệnh này:

 • Đầu tiên, chỉ định tên của bảng mà bạn muốn thêm cột mới.
 • Tiếp theo, chỉ định tên của cột, kiểu dữ liệu của nó và ràng buộc nếu có.

Nếu bạn muốn thêm nhiều cột vào bảng cùng một lúc bằng một câu lệnh ALTER TABLE, bạn sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE table_name
ADD 
  column_name_1 data_type_1 column_constraint_1,
  column_name_2 data_type_2 column_constraint_2,
  ...,
  column_name_n data_type_n column_constraint_n;

Trong cú pháp này, bạn chỉ định danh sách các cột được phân tách bằng dấu phẩy mà bạn muốn thêm vào bảng sau mệnh đề ADD.

Lưu ý rằng SQL Server không hỗ trợ cú pháp thêm cột vào bảng sau cột hiện có như  MySQL.

Ví dụ về lệnh ALTER TABLE ADD Column trong SQL Server

Câu lệnh sau tạo một bảng mới có tên sales.quotations:

CREATE TABLE sales.quotations (
  quotation_no INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  valid_from DATE NOT NULL,
  valid_to DATE NOT NULL
);

Để thêm một cột mới có tên description vào bảng sales.quotations, bạn sử dụng câu lệnh sau:

ALTER TABLE sales.quotations 
ADD description VARCHAR (255) NOT NULL;

Câu lệnh sau thêm hai cột mới được đặt tên amountcustomer_name vào bảng sales.quotations:

ALTER TABLE sales.quotations 
  ADD 
    amount DECIMAL (10, 2) NOT NULL,
    customer_name VARCHAR (50) NOT NULL;

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD trong SQL Server để thêm một hoặc nhiều cột vào bảng có sẵn.

Nếu Comdy hữu ích và giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc

Bạn có thể vui lòng đưa Comdy vào whitelist của trình chặn quảng cáo ❤️ để hỗ trợ chúng tôi trong việc trả tiền cho dịch vụ lưu trữ web để duy trì hoạt động của trang web.

SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
Synonym trong SQL Server
Trung Nguyen 28/11/2021
Synonym trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về synonym trong SQL Server và cách tạo synonym cho các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Bảng tạm trong SQL Server
Trung Nguyen 28/11/2021
Bảng tạm trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về bảng tạm trong SQL Server, cách tạo và xóa chúng một cách hiệu quả.

Đổi tên bảng trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
Đổi tên bảng trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đổi tên bảng trong SQL Server bằng Transact SQL và SQL Server Management Studio.

SELECT INTO trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
SELECT INTO trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh SELECT INTO trong SQL Server để sao chép bảng.