Hướng dẫn Phương pháp quản lý Dự án

Hướng dẫn Phương pháp quản lý Dự án

Không thể chuẩn hóa cho từng dự án vì các dự án khác nhau có các yêu cầu và quy trình khác nhau. Tuy nhiên, quá trình quản lý dự án có thể được tiêu chuẩn hóa bằng cách sử dụng một số phương pháp được xác định trước.

Phương pháp quản lý dự án

Có một số phương pháp quản lý dự án phổ biến để quản lý các dự án như:

Waterfall

Mô hình thác nước (waterfall) dựa trên mô hình gia tăng. Trong phương pháp này, dự án được lập kế hoạch từ trên xuống dưới cùng một lúc. Toàn bộ dự án sẽ được chia thành bảy giai đoạn liên tiếp. Trong phương pháp này, tất cả các tính năng được phân phối cùng một lúc vào cuối chu kỳ.

Tìm hiểu thêm về mô hình thác nước tại đây.

Agile

Trong phương pháp này, thiết kế quy trình được chia thành các mô hình riêng lẻ. Quá trình phát triển là lặp đi lặp lại và khi kết thúc mỗi lần lặp lại, các tính năng có thể thay đổi của sản phẩm sẽ được chuyển đến khách hàng.

Tìm hiểu thêm về mô hình Agile tại đây.

PRINCE 2

Nó là một phương pháp quản lý dự án chung và có thể được sử dụng cho một dự án ở bất kỳ quy mô nào. Đó là một cách tiếp cận theo định hướng quá trình với mỗi quá trình có đầu vào và đầu ra, nhiệm vụ và hoạt động để hoàn thành.

RAD

Phát triển ứng dụng nhanh là một phương pháp luận quản lý dự án được sử dụng để phát triển phần mềm, với mục đích chính là phát triển ứng dụng nhanh hơn với chất lượng cao. Toàn bộ quá trình phát triển được xác định thành bốn giai đoạn.

Tìm hiểu thêm về RAD tại đây.

Kanban

Trong phương pháp Kanban, một bảng được sử dụng trên đó các ghi chú được đặt trong cột tùy theo trạng thái của nhiệm vụ. Trạng thái phổ biến được sử dụng cho nhiệm vụ dự án bao gồm “trong hàng đợi – in queue”, “đang tiến hành – in progress” và “đã hoàn thành gần đây – recently completed”.

Six Sigma

Six Sigma được ưu tiên cho một dự án cần đo lường chính xác. Nó sử dụng các số liệu thống kê để cải thiện quy trình và giảm thiểu các khuyết tật trong sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó sử dụng hai bộ phương pháp khác nhau là DMAIC và DMADV.

SDLC (System Development Life Cycle)

SDLC (Vòng đời phát triển hệ thống – System Development Life Cycle) là một cách tiếp cận chung để quản lý dự án bao gồm các khái niệm quản lý dự án cơ bản như phân tích nhu cầu, thiết kế, đào tạo, phân phối và hỗ trợ.

Extreme Programming (XP)

XP thường được sử dụng để quản lý dự án CNTT. Giống như SCRUM, XP cũng hoạt động theo kiểu lặp nhưng thời gian lặp của chúng thường ngắn. Phạm vi trong mỗi lần lặp là linh hoạt miễn là công việc chưa được bắt đầu.

Crystal Methodology

Phương pháp này hỗ trợ cho các hợp đồng giá cố định. Các lần lặp lại trong phương thức Crystal Methodology được phát hành thường xuyên. Phương pháp này có thể phát hiện bất kỳ sai sót nào trong giai đoạn đầu của dự án và ít có khả năng xảy ra sai sót.

CCPM (Critical Chain Project Management)

Phương pháp này giảm thời gian thời gian hoạt động xuống 50% do đó dự án có thể hoàn thành sớm. Nó sử dụng quản lý bộ đệm để kiểm soát kế hoạch và đảm bảo lỗi tối thiểu.

Tóm tắt

Không có tiêu chuẩn cụ thể để hoàn thành dự án với rất nhiều thay đổi. Nhưng một số phương pháp giúp hoàn thành dự án một cách hợp lý hơn từ khi bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *