Toán tử LIKE trong MySQL

Toán tử LIKE trong MySQL

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng toán tử LIKE trong MySQL để truy vấn dữ liệu dựa trên một mẫu được chỉ định.

Giới thiệu về toán tử LIKE trong MySQL

Toán tử LIKE là một toán tử logic để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một mẫu được chỉ định hay không.

Đây là cú pháp của toán tử LIKE:

expression LIKE pattern ESCAPE escape_character

Trong cú pháp này, nếu các giá trị expression khớp với pattern, thì toán tử LIKE trả về 1. Ngược lại, nó trả về 0.

MySQL cung cấp hai ký tự đại diện để xây dựng các mẫu: phần trăm (%) và dấu gạch dưới (_).

 • Ký tự đại diện phần trăm (%) khớp với bất kỳ chuỗi nào không hoặc nhiều ký tự.
 • Ký tự đại diện gạch dưới (_) khớp với bất kỳ ký tự đơn nào.

Ví dụ: s% khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng ký tự s như sunsix. se_ khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng se và được theo sau bởi bất kỳ ký tự nào chẳng hạn như seesea.

Khi mẫu có chứa ký tự đại diện và bạn muốn coi nó như một ký tự thông thường, bạn có thể sử dụng mệnh đề ESCAPE.

Thông thường, bạn sẽ sử dụng toán tử LIKE trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT, DELETEUPDATE.

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Hãy thực hành với một số ví dụ về việc sử dụng toán tử LIKE. Chúng ta sẽ sử dụng bảng employees sau từ cơ sở dữ liệu mẫu để trình diễn:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Sử dụng toán tử LIKE trong MySQL với ký tự đại diện phần trăm (%)

Ví dụ này sử dụng toán tử LIKE để tìm nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ cái a:

SELECT 
  employeeNumber, 
  lastName, 
  firstName
FROM
  employees
WHERE
  firstName LIKE 'a%';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Trong ví dụ này, MySQL quét toàn bộ bảng employees để tìm nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ cái a và theo sau là bất kỳ số ký tự nào.

Ví dụ này sử dụng toán tử LIKE để tìm các nhân viên có họ kết thúc bằng chuỗi ký tự on, ví dụ: Patterson, Thompson:

SELECT 
  employeeNumber, 
  lastName, 
  firstName
FROM
  employees
WHERE
  lastName LIKE '%on';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chuỗi con hay không, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện phần trăm (%) ở đầu và cuối chuỗi con.

Ví dụ: truy vấn sau sử dụng toán tử LIKE để tìm tất cả nhân viên có họ chứa chuỗi con on:

SELECT 
  employeeNumber, 
  lastName, 
  firstName
FROM
  employees
WHERE
  lastname LIKE '%on%';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Sử dụng toán tử LIKE trong MySQL với ký tự đại diện gạch dưới (_)

Để tìm nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ cái T, kết thúc bằng chữ cái m và chứa bất kỳ ký tự đơn nào giữa ví dụ: Tom, Tim, bạn sử dụng ký tự đại diện gạch dưới (_) để xây dựng mẫu như sau:

SELECT 
  employeeNumber, 
  lastName, 
  firstName
FROM
  employees
WHERE
  firstname LIKE 'T_m';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Sử dụng toán tử NOT LIKE trong MySQL

MySQL cho phép bạn kết hợp toán tử NOT với toán tử LIKE để tìm một chuỗi không khớp với một mẫu cụ thể.

Giả sử bạn muốn tìm kiếm những nhân viên có họ không bắt đầu bằng chữ cái B, bạn có thể sử dụng toán tử NOT LIKE như sau:

SELECT 
  employeeNumber, 
  lastName, 
  firstName
FROM
  employees
WHERE
  lastName NOT LIKE 'B%';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Lưu ý rằng mẫu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Do đó, các mẫu b%B% trả về cùng một kết quả.

Toán tử LIKE trong MySQL với mệnh đề ESCAPE

Đôi khi mẫu có thể chứa các ký tự đại diện, ví dụ: 10%, _20, v.v.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng mệnh đề ESCAPE để chỉ định ký tự thoát để toán tử LIKE diễn giải ký tự đại diện dưới dạng ký tự chữ.

Nếu bạn không chỉ định ký tự thoát một cách rõ ràng, thì ký tự gạch chéo ngược () là ký tự thoát mặc định.

Ví dụ: nếu bạn muốn tìm các sản phẩm có mã sản phẩm chứa chuỗi _20, bạn có thể sử dụng mẫu %_20% có ký tự thoát mặc định:

SELECT 
  productCode, 
  productName
FROM
  products
WHERE
  productCode LIKE '%_20%';

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định một ký tự thoát khác, ví dụ: $ bằng cách sử dụng mệnh đề ESCAPE:

SELECT 
  productCode, 
  productName
FROM
  products
WHERE
  productCode LIKE '%$_20%' ESCAPE '$';

Đầu ra:

Ví dụ về toán tử LIKE trong MySQL

Mẫu %$_20% khớp với bất kỳ chuỗi nào có chứa chuỗi _20.

Tóm lược

 • Sử dụng toán tử LIKE để kiểm tra xem một giá trị có khớp với một mẫu không.
 • Ký tự đại diện % khớp với không hoặc nhiều ký tự.
 • Ký tự đại diện _ khớp với một ký tự.
 • Mệnh đề ESCAPE chỉ định một ký tự thoát khác với ký tự thoát mặc định ().
 • Sử dụng toán tử NOT LIKE để phủ định toán tử LIKE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *