Lập trình Python – 19. Vòng lặp lồng nhau trong Lập trình Python

Lập trình Python – 19. Vòng lặp lồng nhau trong Lập trình Python

Chào mừng các bạn đến với COMDY! Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề vòng lặp trong lập trình Python. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp lồng nhau và cùng nhau thực hiện một bài tập nhỏ.

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ lại về vòng lặp “for” mà chúng ta đã học ở bài trước đó. Vòng lặp “for” là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình Python. Hôm nay, chúng ta sẽ ứng dụng nó để giải quyết một bài toán liên quan đến bảng cửu chương.

Bạn đã từng ngủ trưa chưa? Chắc chắn bạn đã biết bảng cửu chương rồi đúng không? Chúng ta sẽ làm một ví dụ đơn giản: in bảng cửu chương của số 2.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một biến để lưu bảng cửu chương. Ở đây, tôi sẽ gán giá trị 2 vào biến “cuu_chuong”.

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp “for” để in ra các kết quả của bảng cửu chương số 2. Với mỗi giá trị từ 1 đến 10, chúng ta sẽ in ra kết quả là tích của số 2 và giá trị đó.

Dưới đây là đoạn code cho ví dụ trên:

cuu_chuong = 2

for i in range(1, 11):
  ket_qua = cuu_chuong * i
  print(cuu_chuong, "x", i, "=", ket_qua)

Khi chạy chương trình, kết quả sẽ được in ra như sau:

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Như vậy, chúng ta đã thành công trong việc in ra bảng cửu chương số 2. Tuy nhiên, để in ra các bảng cửu chương từ 2 đến 9, việc sử dụng cách trên là không đủ. Đó là lúc chúng ta cần sử dụng vòng lặp lồng nhau.

Vòng lặp lồng nhau là một khái niệm quan trọng trong lập trình Python. Với vòng lặp lồng nhau, chúng ta có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau trong một vòng lặp. Trong trường hợp này, chúng ta có thể in ra các bảng cửu chương từ 2 đến 9 bằng cách sử dụng hai vòng lặp lồng nhau.

Dưới đây là đoạn code thực hiện việc in ra các bảng cửu chương từ 2 đến 9:

for i in range(2, 10):
  print("Bảng cửu chương", i)
  for j in range(1, 11):
    ket_qua = i * j
    print(i, "x", j, "=", ket_qua)
  print() # In ra một dòng trống để phân cách các bảng cửu chương

Khi chạy chương trình, kết quả sẽ được in ra như sau:

Bảng cửu chương 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Bảng cửu chương 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

...

Bảng cửu chương 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

Như vậy, chúng ta đã thành công trong việc in ra các bảng cửu chương từ 2 đến 9. Chúng ta có thể thấy rằng bên trong một vòng lặp, chúng ta có thể có nhiều vòng lặp khác. Người ta gọi đó là vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp lồng nhau là một khái niệm quan trọng trong lập trình thực tế và xuất hiện rất thường xuyên.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về vòng lặp lồng nhau trong lập trình Python. Hãy tiếp tục theo dõi COMDY để cùng khám phá những khái niệm lập trình thú vị khác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *