Học PHP Bài 90 – Câu lệnh INNER JOIN trong MySQL

Chào các bạn!

Hôm nay chúng ta sẽ học về câu lệnh INNER JOIN trong MySQL. Đây là một câu lệnh quan trọng giúp kết nối hai bảng với nhau.

Đầu tiên, hãy mở cơ sở dữ liệu của bạn. Để minh họa, chúng ta có hai bảng – một bảng thành viên và một bảng chi tiết thành viên.

Bảng thành viên chứa thông tin cơ bản như tên tài khoản và mật khẩu. Bảng chi tiết thành viên, như tên ngụ ý, chứa thông tin chi tiết hơn về thành viên như ngày tháng năm sinh, quê quán và giới tính.

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo bảng thành viên và bảng chi tiết thành viên.

Để tạo bảng thành viên, sử dụng cú pháp sau:

CREATE TABLE thanhvien (
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  taiKhoan VARCHAR(100),
  matKhau VARCHAR(100),
  level INT
);

Tiếp theo, tạo bảng chi tiết thành viên:

CREATE TABLE chitietthanhvien (
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  hoTen VARCHAR(250),
  gioiTinh VARCHAR(100),
  thanhVienID INT,
  FOREIGN KEY (thanhVienID) REFERENCES thanhvien(ID)
);

Sau khi tạo xong hai bảng, chúng ta sẽ tiến hành kết nối chúng với nhau.

Sử dụng câu lệnh INNER JOIN, chúng ta có thể kết nối dữ liệu của hai bảng thành viên và chi tiết thành viên dựa vào cột ID. Điều này giúp chúng ta lấy thông tin chi tiết tài khoản và kết hợp nó với thông tin của thành viên.

Ví dụ, để lấy thông tin chi tiết của thành viên có ID là 4, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT thanhvien.taiKhoan, thanhvien.matKhau, thanhvien.level, chitietthanhvien.hoTen, chitietthanhvien.gioiTinh
FROM thanhvien
INNER JOIN chitietthanhvien ON thanhvien.ID = chitietthanhvien.thanhVienID
WHERE thanhvien.ID = 4;

Điều này sẽ in ra các thông tin tài khoản, mật khẩu, level, họ tên và giới tính của thành viên có ID là 4.

Các bạn có thể áp dụng câu lệnh INNER JOIN này trong các dự án PHP và MySQL của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chức năng và cú pháp của PHP và MySQL, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết mới trên trang web COMDY.

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh INNER JOIN trong MySQL. Hãy comment bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể nào.

Xem thêm thông tin chi tiết tại COMDY!

Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *