Học PHP Bài 67 – Viết hàm riêng

Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc viết hàm riêng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Học PHP Bài 67 -  Viết hàm riêng
Học PHP Bài 67 – Viết hàm riêng

Viết hàm riêng là gì?

Viết hàm riêng đơn giản là việc chúng ta tạo ra một phần mã riêng biệt và sử dụng để thực hiện một chức năng khác. Khi chúng ta muốn sử dụng chức năng đó, chúng ta chỉ cần gọi đến hàm mà chúng ta đã tạo ra.

Ví dụ đơn giản, chúng ta tạo một file có tên là “func.php”. Trong file này, chúng ta tạo một hàm tên là “sum”. Ví dụ:

function sum($a, $b) {
    return $a + $b;
}

Bây giờ chúng ta đã có một file “func.php” với một hàm riêng có tên là “sum”. Khi chúng ta muốn tính tổng hai số, chúng ta có thể gọi hàm này như sau:

echo sum(5, 10);

Kết quả sẽ là 15.

Ưu điểm của việc viết hàm riêng

Khi chúng ta viết các chức năng riêng biệt thành các hàm, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng lại chúng trong các tình huống khác nhau mà không cần viết lại mã lặp đi lặp lại. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tăng tính tái sử dụng của mã nguồn.

Ví dụ, khi chúng ta muốn tính tổng của nhiều cặp số, chúng ta chỉ cần gọi hàm “sum” mà chúng ta đã tạo ra, thay vì viết lại mã tính tổng mỗi lần cần.

Tạo hàm riêng trong PHP

Để tạo một hàm riêng trong PHP, chúng ta sẽ sử dụng từ khóa “function” theo sau là tên của hàm và danh sách các tham số. Bên trong hàm chúng ta sẽ định nghĩa mã lệnh để thực hiện chức năng mong muốn.

Ví dụ, chúng ta muốn tạo một hàm có tên là “sum” nhận hai tham số $a và $b, thì chúng ta có thể viết như sau:

function sum($a, $b) {
    return $a + $b;
}

Sau đó, chúng ta có thể gọi hàm này và truyền vào các giá trị tương ứng như sau:

echo sum(5, 10);

Kết quả sẽ là 15.

Kết luận

Viết hàm riêng trong PHP giúp chúng ta tăng tính tái sử dụng của mã nguồn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất viết code. Bằng cách tạo ra các hàm riêng biệt và sử dụng chúng khi cần thiết, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các chức năng mà không cần viết lại mã lặp đi lặp lại.

Để tìm hiểu thêm về viết hàm riêng trong PHP và các chức năng khác, bạn có thể truy cập trang web COMDY tại địa chỉ https://comdy.vn để tìm hiểu thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *