Học PHP Bài 84 – Câu lệnh AND trong MySQL

Học PHP Bài 84 – Câu lệnh AND trong MySQL

Chào bạn! Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về câu lệnh AND trong MySQL. Cùng tìm hiểu nhé!

Học PHP Bài 84 - Câu lệnh AND trong MySQL
Học PHP Bài 84 – Câu lệnh AND trong MySQL

Câu lệnh AND là gì?

Câu lệnh AND trong MySQL được sử dụng để áp dụng nhiều điều kiện cùng một lúc. Nghĩa là dữ liệu phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đưa ra để được trả về.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn lấy ra danh sách các tài khoản có tên là “Nguyễn Linh” và ID là 11, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM tai_khoan WHERE ten_tai_khoan = 'Nguyễn Linh' AND ID = 11;

Áp dụng câu lệnh AND trong MySQL

Đầu tiên, chúng ta cần truy cập vào cơ sở dữ liệu MySQL của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ tạo một bảng mới để làm ví dụ.

CREATE TABLE tai_khoan (
    ID INT,
    ten_tai_khoan VARCHAR(255),
    mat_khau VARCHAR(255)
);

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một số dữ liệu vào bảng:

INSERT INTO tai_khoan (ID, ten_tai_khoan, mat_khau)
VALUES (1, 'Nguyễn Linh', '123456'),
       (2, 'Nguyễn Anh', '654321');

Sau khi thực hiện các bước trên, chúng ta có 2 tài khoản trong bảng tai_khoan: một tài khoản có tên là “Nguyễn Linh” và ID là 1, và một tài khoản khác có tên là “Nguyễn Anh” và ID là 2.

Bây giờ, chúng ta muốn lấy ra tài khoản có tên là “Nguyễn Linh” và ID là 1 từ bảng tai_khoan:

SELECT * FROM tai_khoan WHERE ten_tai_khoan = 'Nguyễn Linh' AND ID = 1;

Kết quả sẽ là tài khoản có tên là “Nguyễn Linh” và ID là 1.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về câu lệnh AND trong MySQL. Câu lệnh này cho phép chúng ta áp dụng nhiều điều kiện cùng một lúc để lọc dữ liệu. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng câu lệnh AND trong MySQL.

Để tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan đến PHP và MySQL, hãy truy cập COMDY – nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về lập trình web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *