Học PHP Bài 78 – Lấy dữ liệu dữ liệu Mysql

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về PHP và tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL để hiển thị trên trang web của chúng ta.

Học PHP Bài 78 - Lấy dữ liệu dữ liệu  Mysql
Học PHP Bài 78 – Lấy dữ liệu dữ liệu Mysql

Chuẩn bị dữ liệu

Trước hết, chúng ta cần tạo một bảng dữ liệu thành viên. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tạo một bảng sản phẩm với các thông tin như tên sản phẩm, giá, hình ảnh và mô tả, chúng ta cũng cần lấy dữ liệu từ bảng này để hiển thị trên trang web.

Kết nối với cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một kết nối với cơ sở dữ liệu. Để làm điều này, chúng ta sử dụng hàm mysqli_connect và lưu kết quả vào biến $conn. Ví dụ:

$conn = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

Thực thi truy vấn

Sau đó, chúng ta sử dụng hàm mysqli_query để thực thi truy vấn SQL. Ví dụ:

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM products");

Hiển thị dữ liệu

Tiếp theo, chúng ta sẽ lặp qua tất cả các dữ liệu trong kết quả truy vấn và hiển thị nó trên trang web. Ví dụ:

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo $row['product_name'];
    echo $row['price'];
    echo $row['image'];
    echo $row['description'];
}

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã học cách lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP và hiển thị nó trên trang web. Nếu muốn tạo bảng dữ liệu mới với các thông tin khác, chỉ cần thay đổi truy vấn và hiển thị tương tự như trên.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này! Hãy tiếp tục học và khám phá thêm về lập trình PHP trên COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *