Học PHP Bài 17 -Toán tử phần 2

Chào các bạn! Hôm nay COMDY sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về toán tử trong ngôn ngữ lập trình PHP. Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về bốn toán tử cơ bản. Hôm nay, chúng ta sẽ quay lại với bốn toán tử khác để nâng cao kiến thức của mình.

Học PHP Bài 17 -Toán tử phần 2
Học PHP Bài 17 -Toán tử phần 2

Toán tử logic

Toán tử logic được sử dụng để tạo ra các câu điều kiện trong chương trình. Có các thuộc tính như “hoặc” và “và”. Bây giờ, hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng toán tử logic.

$a = 10;
$b = 5;

if ($a < 5 || $b > 5) {
    echo "Các điều kiện này đúng!";
} else {
    echo "Các điều kiện này sai!";
}

Ở ví dụ trên, chúng ta đã đặt hai điều kiện. Nếu điều kiện thứ nhất là “biến a bé hơn 5” hoặc điều kiện thứ hai là “biến b lớn hơn 5” đúng, thì câu lệnh bên trong if sẽ được thực hiện. Ngược lại, nếu một trong hai điều kiện này sai, câu lệnh bên trong else sẽ được thực hiện.

Toán tử so sánh phức tạp

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử so sánh phức tạp. Đây là các toán tử khác cho phép chúng ta so sánh nhiều điều kiện cùng lúc.

$a = 10;
$b = 5;

if (($a > 5 && $b < 5) || ($a == 10 && $b < 20)) {
    echo "Các điều kiện này đúng!";
} else {
    echo "Các điều kiện này sai!";
}

Ở ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng hai toán tử && (hoặc toán tử “và”) và || (hoặc toán tử “hoặc”). Nếu cả hai điều kiện đầu tiên trong câu lệnh if đúng, hoặc cả hai điều kiện thứ hai đều đúng, thì câu lệnh bên trong if sẽ được thực hiện. Ngược lại, nếu cả hai điều kiện này sai, câu lệnh bên trong else sẽ được thực hiện.

Toán tử nối chuỗi

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử nối chuỗi. Toán tử này cho phép chúng ta nối hai chuỗi lại với nhau.

$a = "Xin chào";
$b = "thương";

$c = $a . " " . $b;

echo $c;

Ở ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra hai biến $a$b. Sau đó, chúng ta đã nối hai biến này lại với nhau bằng toán tử .. Kết quả sẽ là “Xin chào thương”. Chúng ta có thể nối nhiều chuỗi lại với nhau bằng cách sử dụng toán tử này.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức căn bản về toán tử trong ngôn ngữ lập trình PHP mà chúng ta cần nắm vững. Toán tử logic, toán tử so sánh phức tạp và toán tử nối chuỗi đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý dữ liệu và điều kiện trong chương trình. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp các bạn nắm bắt được cách sử dụng toán tử một cách hiệu quả.

Đừng quên truy cập website COMDY để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về lập trình và công nghệ. Chúc các bạn học tập tốt và thành công trong công việc của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *