System Design: Quy trình 4 bước thiết kế hệ thống

System Design: Quy trình 4 bước thiết kế hệ thống

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình 4 bước để thiết kế hệ thống (System Design) và cung cấp một số thông tin để bạn thực hiện các ước tính cho hệ thống.

Bước 1: Phác thảo các trường hợp sử dụng, ràng buộc và giả định

Thu thập các yêu cầu và xác định phạm vi vấn đề. Đặt câu hỏi để làm rõ các trường hợp sử dụng và các ràng buộc. Thảo luận về các giả định.

 • Ai sẽ sử dụng nó?
 • Họ sẽ sử dụng nó như thế nào?
 • Có bao nhiêu người dùng?
 • Hệ thống làm gì?
 • Đầu vào và đầu ra của hệ thống là gì?
 • Chúng ta dự kiến ​​xử lý bao nhiêu dữ liệu?
 • Chúng ta mong đợi bao nhiêu yêu cầu mỗi giây?
 • Tỷ lệ đọc ghi dữ liệu dự kiến ​​là bao nhiêu?

Bước 2: Tạo thiết kế cấp cao

Phác thảo một thiết kế cấp cao với tất cả các thành phần quan trọng.

 • Phác thảo các thành phần chính và kết nối
 • Căn chỉnh cho các ý tưởng của bạn

Bước 3: Thiết kế các thành phần cốt lõi

Đi sâu vào chi tiết cho từng thành phần cốt lõi. Ví dụ: nếu bạn thiết kế một dịch vụ rút ngắn URL, hãy thảo luận:

1 – Tạo và lưu trữ băm của url đầy đủ.

 • MD5 và Base62
 • Hàm băm
 • SQL hoặc NoSQL
 • Lược đồ cơ sở dữ liệu

2 – Chuyển đổi một url được băm sang url đầy đủ

 • Tra cứu cơ sở dữ liệu.

3 – API và thiết kế hướng đối tượng

Bước 4: Mở rộng thiết kế

Xác định và giải quyết các nút thắt, các hạn chế. Ví dụ: bạn có cần những thứ sau để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng không?

 • Cân bằng tải (load balancer)
 • Mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling)
 • Bộ nhớ đệm (caching)
 • Sharding cơ sở dữ liệu (database sharding)

Nghiên cứu về các giải pháp tiềm năng và sự đánh đổi. Mọi thứ đều là sự đánh đổi. Giải quyết tắc nghẽn bằng cách sử dụng các nguyên tắc thiết kế hệ thống có thể mở rộng.

Tính toán mặt sau của phong bì

Tính toán mặt sau của phong bì (Back-of-the-envelope calculations) là bạn sẽ thực hiện một số ước tính cho hệ thống. Bạn có thể sử dụng các thông tin dưới đây để thực hiện một số ước tính này bằng tay:

Lũy thừa của hai

Một lũy thừa của hai là một số có dạng 2 n trong đó n là số nguyên.

Power      Exact Value     Approx Value    Bytes
---------------------------------------------------------------
7               128
8               256
10              1024  1 thousand      1 KB
16             65,536            64 KB
20           1,048,576  1 million      1 MB
30         1,073,741,824  1 billion      1 GB
32         4,294,967,296            4 GB
40       1,099,511,627,776  1 trillion      1 TB

Các con số về độ trễ mà mọi lập trình viên nên biết

Latency Comparison Numbers
--------------------------
L1 cache reference              0.5 ns
Branch mispredict              5  ns
L2 cache reference              7  ns           14x L1 cache
Mutex lock/unlock              25  ns
Main memory reference           100  ns           20x L2 cache, 200x L1 cache
Compress 1K bytes with Zippy      10,000  ns    10 us
Send 1 KB bytes over 1 Gbps network   10,000  ns    10 us
Read 4 KB randomly from SSD*      150,000  ns   150 us     ~1GB/sec SSD
Read 1 MB sequentially from memory   250,000  ns   250 us
Round trip within same datacenter   500,000  ns   500 us
Read 1 MB sequentially from SSD*   1,000,000  ns  1,000 us  1 ms ~1GB/sec SSD, 4X memory
HDD seek              10,000,000  ns  10,000 us  10 ms 20x datacenter roundtrip
Read 1 MB sequentially from 1 Gbps 10,000,000  ns  10,000 us  10 ms 40x memory, 10X SSD
Read 1 MB sequentially from HDD   30,000,000  ns  30,000 us  30 ms 120x memory, 30X SSD
Send packet CA->Netherlands->CA  150,000,000  ns 150,000 us 150 ms

Notes
-----
1 ns = 10^-9 seconds
1 us = 10^-6 seconds = 1,000 ns
1 ms = 10^-3 seconds = 1,000 us = 1,000,000 ns

Các chỉ số tiện dụng dựa trên các con số ở trên:

 • Đọc tuần tự từ HDD với tốc độ 30 MB/s
 • Đọc tuần tự từ Ethernet 1 Gbps với tốc độ 100 MB/s
 • Đọc tuần tự từ SSD với tốc độ 1 GB/s
 • Đọc tuần tự từ bộ nhớ chính với tốc độ 4 GB/s

Bảng các con số về độ trễ

Bảng các con số về độ trễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *