SELECT DISTINCT trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng mệnh đề SELECT DISTINCT trong SQL Server để truy xuất các giá trị riêng biệt duy nhất trong danh sách các cột được chỉ định.

Giới thiệu về mệnh đề SELECT DISTINCT trong SQL Server

Đôi khi, bạn có thể chỉ muốn nhận các giá trị riêng biệt trong một cột được chỉ định của bảng. Để làm điều này, bạn sử dụng mệnh đề SELECT DISTINCT như sau:

SELECT DISTINCT
  column_name
FROM
  table_name;

Truy vấn chỉ trả về các giá trị riêng biệt trong cột được chỉ định. Nói cách khác, nó loại bỏ các giá trị trùng lặp trong cột khỏi tập kết quả.

Nếu bạn sử dụng nhiều cột như sau:

SELECT DISTINCT
  column_name1,
  column_name2 ,
  ...
FROM
  table_name;

Truy vấn sử dụng kết hợp các giá trị trong tất cả các cột được chỉ định trong mệnh đề SELECT để đánh giá tính duy nhất.

Nếu bạn áp dụng mệnh đề DISTINCT cho một cột NULL, mệnh đề DISTINCT sẽ chỉ giữ một giá trị NULL và loại bỏ những giá trị NULL khác. Nói cách khác, mệnh đề DISTINCT coi tất cả các giá trị NULL là cùng một giá trị.

Ví dụ về SELECT DISTINCT trong SQL Server

Chúng tôi sẽ sử dụng bảng customers từ cơ sở dữ liệu mẫu để làm ví dụ minh họa cho SELECT DISTINCT trong SQL Server.

Bảng customers trong cơ sở dữ liệu mẫu trong SQL Server

SELECT DISTINCT một cột

Câu lệnh sau trả về tất cả các thành phố của tất cả các khách hàng trong bảng customers:

SELECT
  city
FROM
  sales.customers
ORDER BY
  city;

Đây là kết quả:

SELECT DISTINCT một cột

Như bạn có thể thấy trong kết quả đầu ra, các thành phố bị trùng lặp.

Để có được các thành phố riêng biệt không bị trùng lặp, bạn thêm từ khóa DISTINCT như sau:

SELECT DISTINCT
  city
FROM
  sales.customers
ORDER BY
  city;

Đây là kết quả:

SELECT DISTINCT một cột

Bây giờ, truy vấn trả về một giá trị riêng cho từng thành phố. Nói cách khác, nó đã xóa tất cả các thành phố trùng lặp khỏi tập kết quả.

SELECT DISTINCT nhiều cột

Câu lệnh này trả về tất cả các thành phố và tiểu bang của tất cả các khách hàng:

SELECT
  city,
  state
FROM
  sales.customers
ORDER BY 
  city, 
  state;

Đây là kết quả:

SELECT DISTINCT nhiều cột

Câu lệnh sau đây trả về thành phố và tiểu bang riêng biệt không trùng lặp của tất cả các khách hàng.

SELECT DISTINCT
  city,
  state
FROM
  sales.customers

Đây là kết quả:

SELECT DISTINCT nhiều cột

Trong ví dụ này, câu lệnh đã sử dụng kết hợp các giá trị trong cả hai cột citystate để đánh giá trùng lặp.

SELECT DISTINCT với giá trị null

Ví dụ sau đây trả về các số điện thoại riêng biệt không trùng lắp của khách hàng:

SELECT DISTINCT
  phone
FROM
  sales.customers
ORDER BY
  phone;

Đây là kết quả:

SELECT DISTINCT với giá trị null

Trong ví dụ này, mệnh đề DISTINCT chỉ giữ một giá trị NULL trong cột phone và loại bỏ các giá trị NULL khác.

SELECT DISTINCT với GROUP BY

Câu lệnh sau sử dụng mệnh đề GROUP BY để trả về các thành phố riêng biệt cùng với mã trạng thái và mã zip từ bảng sales.customers:

SELECT 
  city, 
  state, 
  zip_code
FROM 
  sales.customers
GROUP BY 
  city, state, zip_code
ORDER BY
  city, state, zip_code

Đây là kết quả:

DISTINCT với GROUP BY

Nó tương đương với truy vấn sau sử dụng toán tử DISTINCT:

SELECT DISTINCT 
  city, 
  state, 
  zip_code
FROM 
  sales.customers;

Cả hai mệnh đề DISTINCTGROUP BY làm giảm số lượng bản ghi trả về trong tập kết quả bằng cách loại bỏ các bản ghi trùng lặp.

Tuy nhiên, bạn nên sử dụng mệnh đề GROUP BY khi bạn muốn áp dụng các hàm tập hợp trên một hoặc nhiều cột.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng mệnh đề SELECT DISTINCT trong SQL Server để truy xuất các giá trị riêng biệt trong danh sách các cột được chỉ định.

SQL ServerThao tác dữ liệu trong SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.