Đổi tên bảng trong SQL Server

Đổi tên bảng trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đổi tên bảng trong SQL Server bằng Transact SQL và SQL Server Management Studio.

Đổi tên bảng bằng Transact SQL

SQL Server không có bất kỳ câu lệnh nào trực tiếp đổi tên bảng. Tuy nhiên, nó cung cấp cho bạn một stored procedure có tên sp_rename cho phép bạn thay đổi tên của một bảng.

Sau đây là cú pháp của việc sử dụng stored procedure sp_rename để thay đổi tên của một bảng:

EXEC sp_rename 'old_table_name', 'new_table_name' 

Lưu ý rằng cả tên cũ và tên mới của bảng có tên được thay đổi phải được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn.

Hãy xem ví dụ sau.

Đầu tiên, hãy tạo một bảng mới có tên sales.contr để lưu trữ dữ liệu của hợp đồng mua bán:

CREATE TABLE sales.contr (
    contract_no INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    start_date DATE NOT NULL,
    expired_date DATE,
    customer_id INT,
    amount DECIMAL (10, 2)
); 

Thứ hai, sử dụng stored procedure sp_rename để đổi tên bảng sales.contr thành contracts trong lược đồ sales:

EXEC sp_rename 'sales.contr', 'contracts'; 

SQL Server trả về thông báo sau:

Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures.

Tuy nhiên, nó đã đổi tên bảng thành công.

Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio

Một cách khác để đổi tên bảng là sử dụng chức năng do SQL Server Management Studio cung cấp.

Ví dụ sau minh họa cách đổi tên bảng product_history thành product_archive.

Đầu tiên, nhấp chuột phải vào tên bảng và chọn menu Rename:

Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio
Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio

Thứ hai, nhập tên mới của bảng, ví dụ product_archive và nhấn Enter:

Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách đổi tên bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách sử dụng stored procedure sp_rename và SQL Server Management Studio.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *