Cột Identity trong SQL Server

Identity trong SQL server là thuộc tính nhận dạng, thường dùng để tạo cột nhận dạng, chứa các giá trị tự động phát sinh tuần tự. Thông thường thì mỗi bảng chỉ có duy nhất 1 thuộc tính nhận dạng. Vậy thì Identity in sql server có cú pháp như thế nào, cách dùng ra sao. Bài viết này Comdy sẽ chia sẻ đến bạn.

Giới thiệu về cột IDENTITY trong SQL Server

Identity SQL là gì?

Identity SQL là gì
Identity SQL là gì

Trong SQL, IDENTITY là một thuộc tính được sử dụng để tạo ra các cột có giá trị duy nhất và tự động tăng dần (auto-increment).

Cột có thuộc tính identity in sql thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị khóa chính (primary key) duy nhất và tăng dần một cách tự động cho mỗi dòng dữ liệu được thêm vào bảng.

Cú pháp identity trong SQL là gì?

Để tạo cột định danh cho bảng, bạn sử dụng thuộc tính identity sql server như sau:

IDENTITY[(seed,increment)]

Trong cú pháp sql identity này:

 • seed là giá trị của hàng đầu tiên insert vào bảng.
 • increment là giá trị gia tăng được thêm vào giá trị định danh của hàng trước đó.

Giá trị mặc định của seed và increment là (1,1). Có nghĩa là hàng đầu tiên được tải vào bảng sẽ có giá trị là một, hàng thứ hai sẽ có giá trị là 2, tiếp theo là 3, 4, v.v.

Giả sử, bạn muốn giá trị của cột nhận dạng của hàng đầu tiên là 10 và giá trị gia tăng là 10, bạn sử dụng cú pháp sau:

IDENTITY (10,10)

Lưu ý: SQL Server chỉ cho phép bạn có một cột nhận dạng trên mỗi bảng.

Int Identity(1 1) trong SQL server là gì?  (identity(1 1) in SQL server)

Int Identity(1 1) trong SQL server là gì
Ý nghĩa của Int Identity(1 1) trong SQL server là gì?

Khi sử dụng identity(1,1) cho một cột, đó là cách bạn định nghĩa thuộc tính IDENTITY cho cột đó. Cụ thể:

 • 1: Là giá trị bắt đầu cho cột IDENTITY. Điều này chỉ định giá trị của cột cho dòng đầu tiên sẽ là 1.
 • 1: Là bước nhảy giữa các giá trị của cột IDENTITY. Điều này chỉ định rằng mỗi lần một dòng mới được thêm vào bảng, giá trị của cột IDENTITY sẽ tăng thêm 1.

Ví dụ về cột IDENTITY trong SQL Server

Hãy tạo một lược đồ mới có tên là hr để thực hành:

CREATE SCHEMA hr;

Câu lệnh sau tạo một bảng mới bằng cách sử dụng thuộc tính IDENTITY cho cột person_id:

CREATE TABLE hr.person (
  person_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  gender CHAR(1) NOT NULL
);

Đầu tiên, hãy insert một hàng mới vào bảng person:

INSERT INTO hr.person(first_name, last_name, gender)
OUTPUT inserted.person_id
VALUES('John','Doe', 'M');

Như có thể thấy rõ ràng từ đầu ra, hàng đầu tiên đã được insert thành công và trả về giá trị của cột person_id là 1.

Tiếp theo, insert một hàng khác vào bảng person:

INSERT INTO hr.person(first_name, last_name, gender)
OUTPUT inserted.person_id
VALUES('Jane','Doe','F');

Như bạn có thể thấy rõ từ đầu ra, hàng thứ hai đã được insert thành công và trả về giá trị của cột person_id là 2.

Tái sử dụng các giá trị định danh

SQL Server không sử dụng lại các giá trị định danh. Nếu bạn insert một hàng vào cột định danh và câu lệnh insert không thành công hoặc bị rollback, thì giá trị nhận dạng sẽ bị mất và sẽ không được tạo lại. Điều này dẫn đến khoảng trống trong cột danh tính.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Đầu tiên, hãy tạo thêm hai bảng trong lược đồ hr có tên là position và person_position:

CREATE TABLE hr. POSITION (
	position_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY,
	position_name VARCHAR (255) NOT NULL,

);

CREATE TABLE hr.person_position (
	person_id INT,
	position_id INT,
	PRIMARY KEY (person_id, position_id),
	FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES hr.person (person_id),
	FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES hr. POSITION (position_id)
);

Tiếp theo, insert một người mới và chỉ định vị trí cho người mới này bằng cách insert một hàng mới vào bảng person_position:

BEGIN TRANSACTION
  BEGIN TRY
    -- insert a new person
    INSERT INTO hr.person(first_name,last_name, gender)
    VALUES('Joan','Smith','F');

    -- assign the person a position
    INSERT INTO hr.person_position(person_id, position_id)
    VALUES(@@IDENTITY, 1);
  END TRY
  BEGIN CATCH
     IF @@TRANCOUNT > 0 
      ROLLBACK TRANSACTION; 
  END CATCH

  IF @@TRANCOUNT > 0 
    COMMIT TRANSACTION;
GO

Trong ví dụ này, câu lệnh insert đầu tiên đã được thực thi thành công. Tuy nhiên, câu lệnh thứ hai không thành công do không có id bằng 1 trong bảng position. Do xảy ra lỗi, toàn bộ giao dịch đã bị rollback.

Bởi vì câu lệnh INSERT đầu tiên sử dụng giá trị định danh là 3 và giao dịch đã được khôi phục lại, giá trị nhận dạng tiếp theo sẽ là 4 như được hiển thị trong câu lệnh sau:

INSERT INTO hr.person(first_name,last_name,gender)
OUTPUT inserted.person_id
VALUES('Peter','Drucker','F');

@@identity SQL là gì?

@@identity sql là gì
@@identity sử dụng để lấy giá trị của cột có thuộc tính IDENTITY của dòng được thêm vào gần đây nhất trong một phiên làm việc
@@IDENTITY trong sql là một biến toàn cục (global variable) mà bạn có thể sử dụng để lấy giá trị của cột có thuộc tính IDENTITY của dòng được thêm vào gần đây nhất trong một phiên làm việc (session).
@@identity trả về giá trị kiểu dữ liệu số nguyên (INT, BIGINT, SMALLINT, …) của cột IDENTITY của dòng cuối cùng được chèn (inserted) trong một bảng cụ thể trong một phiên làm việc.

Ví dụ, sau khi bạn thực hiện một lệnh INSERT vào một bảng có cột IDENTITY, bạn có thể sử dụng @@identity sql server để lấy giá trị của cột IDENTITY của dòng vừa được thêm:

— Chèn một dòng vào bảng có cột sql server identity:
INSERT INTO myTable (column1, column2) VALUES (‘value1’, ‘value2’);
— Lấy giá trị của cột identity in sql server của dòng cuối cùng được thêm
SELECT @@IDENTITY;

Cú pháp identity primary key SQL server

Ví dụ:

CREATE TABLE YourTable
(
ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
OtherColumn1 datatype1,
OtherColumn2 datatype2,
— Các cột khác…
);

Trong đó:

 • ID: Tên của cột khóa chính.
 • INT: Kiểu dữ liệu của cột, trong trường hợp này là số nguyên.
 • PRIMARY KEY: Chỉ định cột ID là khóa chính của bảng.
 • IDENTITY(1,1): Xác định cột có thuộc tính tự động tăng dần, bắt đầu từ giá trị 1 và mỗi lần thêm một dòng mới sẽ tăng thêm 1.

Cách thêm cột trong SQL server

Cách thêm cột trong SQL server
Để thêm cột vào bảng SQL, bạn sử dụng lệnh ALTER TABLE

Để thêm cột vào bảng SQL, bạn sử dụng lệnh ALTER TABLE. Dưới đây là cú pháp:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Trong đó:

 • table_name: Tên của bảng mà bạn muốn thêm cột vào.
 • column_name: Tên của cột mới.
 • datatype: Kiểu dữ liệu của cột mới.

Ví dụ về thêm cột trong sql:

ALTER TABLE your_table
ADD new_column VARCHAR(50);

Dòng lệnh trên được dùng để thêm một cột có tên là new_column kiểu dữ liệu là VARCHAR(50) vào bảng your_table.

Where 1=1 trong SQL là gì?

Điều kiện WHERE 1=1 là một cách thức phổ biến để tạo điều kiện tìm kiếm mà không ảnh hưởng đến kết quả của truy vấn. Điều kiện này thường được sử dụng trong các câu truy vấn được tạo ra động, nơi mà điều kiện WHERE có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau, nhưng luôn bắt đầu với 1=1.

Foreign key references trong SQL là gì?

FOREIGN KEY là một ràng buộc (constraint) được sử dụng để thiết lập quan hệ giữa hai bảng. Ràng buộc này đảm bảo rằng giá trị trong một cột (hoặc một nhóm cột) trong bảng tham chiếu phải tồn tại trong một cột (hoặc một nhóm cột) khác trong bảng được tham chiếu.

Cú pháp:

CREATE TABLE table_name1
(
    column1 datatype PRIMARY KEY,
    — Các cột khác…
);
CREATE TABLE table_name2
(
    column2 datatype,
    foreign_key_column datatype,
    FOREIGN KEY (foreign_key_column) REFERENCES table_name1(column1)
);

Ràng buộc not null trong SQL server

Ràng buộc not null trong SQL server
Ràng buộc not null đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đặc biệt hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng một cột không bao giờ chứa giá trị rỗng

NOT NULL là một ràng buộc (constraint) được sử dụng để đảm bảo rằng giá trị trong cột không được phép là NULL. Ràng buộc này được áp dụng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đặc biệt hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng một cột không bao giờ chứa giá trị rỗng.

Cú pháp:

CREATE TABLE table_name
(
column_name datatype NOT NULL,
— Các cột khác…
);

Ví dụ:

CREATE TABLE Employees
(
EmployeeID INT PRIMARY KEY,
EmployeeName VARCHAR(50) NOT NULL,
— Các cột khác…
);

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Comdy về identity trong sql server. Đây là một kiến thức quan trọng mà nhất định bạn phải nắm chắc. Hi vọng thông tin và kiến thức trong bài viết sẽ hữu ích và có ý nghĩa đối với bạn. Xin cám ơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *