Kết nối với MySQL và tạo database mẫu

Kết nối với MySQL và tạo database mẫu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ MySQL bằng chương trình dòng lệnh mysql và MySQL Workbench. Tiếp đó bạn sẽ tải database mẫu về và tài vào MySQL để thực hành trên database này.

Khi bạn đã cài đặt MySQL Server, bạn có thể kết nối với nó bằng bất kỳ chương trình client nào như sử dụng dòng lệnh với lệnh mysql và MySQL Workbench.

Kết nối với MySQL bằng chương trình dòng lệnh mysql

mysql là một chương trình dòng lệnh client cho phép bạn kết nối với MySQL ở chế độ tương tác và không tương tác.

Chương trình dòng lệnh mysql thường nằm trong thư mục bin của thư mục cài đặt MySQL.

Để gọi chương trình mysql, bạn chỉ cần điều hướng đến thư mục bin của thư mục cài đặt MySQL và nhập lệnh sau:

mysql 

Nếu đường dẫn chương trình mysql đã có trong PATH, bạn có thể chỉ cần gọi nó bằng lệnh mysql ở bất kỳ đâu.

Để kết nối với MySQL, bạn sử dụng lệnh sau:

mysql -u root -p 

Giải thích lệnh trên:

 • -u root nghĩa là bạn kết nối với máy chủ MySQL bằng tài khoản người dùng root.
 • -p hướng dẫn mysql nhắc nhập mật khẩu.

Bạn nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng root và nhấn Enter:

Enter password: ******** 

Nếu mọi thứ đều ổn, bạn đã kết nối với máy chủ MySQL và sẽ thấy dòng lệnh chuyển thành như sau:

mysql> 

Để hiển thị cơ sở dữ liệu trong máy chủ hiện tại, bạn sử dụng câu lệnh SHOW DATABASES:

mysql> show databases; 

Đây là kết quả:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 1. Khởi chạy MySQL Workbench.

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bạn có thể kết nối với máy chủ MySQL bằng menu Database > Connect to Database… hoặc nhấp vào nút + nằm bên cạnh MySQL Connections.

Chỉ cần nhấp vào nút + bên cạnh MySQL Connections để tiếp tục.

Bước 2. Nhập vào ô Conection Name, ví dụ: Localhost. Bạn có thể đặt tên cho nó bất cứ điều gì có ý nghĩa đối với bạn. Theo mặc định, tên người dùng là root. Nếu bạn sử dụng một tài khoản người dùng khác, bạn có thể thay đổi nó trong ô Username.

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 3. Nhấp vào nút Store in Vault … để nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng được cung cấp. Một cửa sổ sẽ hiển thị. Bạn nhập mật khẩu và bấm nút OK.

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 4. Nhấp vào nút Test Connection để kiểm tra xem kết nối với máy chủ MySQL có thành công hay không. Sau đó nhấp vào nút OK nếu kết nối được thiết lập thành công.

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 5. Nhấp vào nút OK để lưu kết nối.

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 6. Nhấp vào kết nối mới được tạo trong MySQL Connections để kết nối với MySQL Server:

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Bước 7. Hiển thị MySQL Workbench với các lược đồ hiện tại và một ngăn để nhập các truy vấn:

Kết nối với MySQL bằng MySQL Workbench

Cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu classicmodels làm cơ sở dữ liệu mẫu MySQL để giúp bạn làm việc với MySQL một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu classicmodels là cơ sở dữ liệu của một nhà bán lẻ ô tô cổ. Nó chứa dữ liệu kinh doanh điển hình như khách hàng, sản phẩm, đơn đặt hàng, chi tiết đơn hàng bán hàng, v.v.

Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu này trong các hướng dẫn về MySQL của mình để minh họa nhiều tính năng của MySQL từ các truy vấn đơn giản đến các stored procedure phức tạp.

Tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Bạn có thể tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu MySQL qua liên kết sau:

Tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Sau khi giải nén tập tin sampledatabase.zip, bạn có thể tải cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách làm theo hướng dẫn tải cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL ở bên dưới và kiểm tra nó bằng cách sử dụng các câu lệnh SQL sau:

USE classicmodels; 
SELECT * FROM customers;

Về cơ bản, câu lệnh trên chuyển cơ sở dữ liệu hiện tại sang classicmodels và truy vấn dữ liệu từ bảng customers. Nếu bạn thấy dữ liệu khách hàng được trả về, bạn đã tải thành công cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL.

Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL bao gồm các bảng sau:

 • Customers: lưu trữ dữ liệu của khách hàng.
 • Products: lưu trữ danh sách xe.
 • ProductLines: lưu trữ danh sách các danh mục dòng sản phẩm.
 • Orders: lưu trữ các đơn hàng do khách hàng đặt.
 • OrderDetails: lưu trữ các chi tiết đơn hàng hàng cho mỗi đơn hàng hàng.
 • Payments: lưu trữ các khoản thanh toán do khách hàng thực hiện dựa trên tài khoản của họ.
 • Employees: lưu trữ tất cả thông tin của nhân viên cũng như cơ cấu tổ chức như ai báo cáo cho ai.
 • Offices: lưu trữ dữ liệu văn phòng bán hàng.
Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Bạn có thể tải xuống sơ đồ ER của cơ sở dữ liệu mẫu MySQL ở định dạng PDF qua liên kết sau.

Tải xuống Sơ đồ database mẫu MySQL

Chúng tôi khuyên bạn nên in sơ đồ ER ra và dán nó vào bàn làm việc để làm quen với lược đồ trong khi học MySQL.

Cách tải database mẫu vào máy chủ MySQL

Sau khi đã tải về tập tin database mẫu ở trên. Bạn thực hiện các bước sau để tải database mẫu vào máy chủ MySQL.

Bước 1: Giải nén tệp đã tải xuống vào một thư mục tạm thời. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thư mục nào bạn muốn. Để đơn giản, chúng ta sẽ giải nén tập tin vào thư mục C:temp.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành khác như macOS, Linux hoặc Unix, vui lòng giải nén nó vào bất kỳ thư mục nào bạn thích.

Bước 2: Kết nối với máy chủ MySQL bằng chương trình dòng lệnh mysql. Chương trình dòng lệnh mysql nằm trong thư mục bin của thư mục cài đặt MySQL.

> mysql -u root -pEnter password: ********

Bạn sẽ cần nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng root để đăng nhập.

Bước 3: Sử dụng lệnh source để tải dữ liệu vào MySQL Server:

mysql> source c:tempmysqlsampledatabase.sql

Bước 4: Sử dụng lệnh SHOW DATABASES để liệt kê tất cả cơ sở dữ liệu trong máy chủ hiện tại:

mysql> show databases;

Đầu ra sẽ giống như sau bao gồm cơ sở dữ liệu classicmodels mới được tạo:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| classicmodels   |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ MySQL bằng chương trình dòng lệnh mysql và MySQL Workbench. Bạn cũng đã tải database mẫu về và tải vào MySQL để thực hành trên database này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *