Lập trình Python – 16. Bài tập về tính diện tích và chu vi tam giác trong Lập trình Python

Chào các bạn đến với bài học lập trình Python! Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau giải một bài tập nhỏ về tính diện tích và chu vi của tam giác. Đây là một bài tập nhằm ôn lại kiến thức về câu lệnh If else cũng như các phép tính và công thức liên quan đến tam giác.

Lập trình Python - 16. Bài tập về tính diện tích và chu vi tam giác trong Lập trình Python
Lập trình Python – 16. Bài tập về tính diện tích và chu vi tam giác trong Lập trình Python

Mục tiêu

 • Ôn tập kiến thức về câu lệnh If else
 • Tính toán diện tích và chu vi của tam giác
 • Kiểm tra xem ba điểm có tạo thành tam giác hay không

Bắt đầu bài tập

Đầu tiên, chúng ta sẽ nhập vào ba điểm trên hệ trục tọa độ Oxy. Sau đó, chúng ta sẽ xác định xem ba điểm này có tạo thành tam giác không.

Để kiểm tra xem ba điểm có tạo thành tam giác hay không, chúng ta sẽ tính khoảng cách giữa các điểm. Nếu tổng hai cạnh bất kỳ lớn hơn cạnh còn lại, thì tam giác sẽ được tạo thành.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính chu vi và diện tích của tam giác.

Bước 1: Nhập dữ liệu

Chúng ta sẽ nhập ba điểm A, B và C trên hệ trục tọa độ Oxy.

x1 = float(input("Nhập tọa độ x của điểm A: "))
y1 = float(input("Nhập tọa độ y của điểm A: "))

x2 = float(input("Nhập tọa độ x của điểm B: "))
y2 = float(input("Nhập tọa độ y của điểm B: "))

x3 = float(input("Nhập tọa độ x của điểm C: "))
y3 = float(input("Nhập tọa độ y của điểm C: "))

Bước 2: Kiểm tra tạo thành tam giác

Chúng ta sẽ tính khoảng cách giữa các điểm A, B và C. Nếu tổng hai cạnh bất kỳ lớn hơn cạnh còn lại, thì tam giác sẽ được tạo thành.

ab = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
bc = ((x3 - x2)**2 + (y3 - y2)**2)**0.5
ac = ((x3 - x1)**2 + (y3 - y1)**2)**0.5

if (ab + bc > ac) and (ab + ac > bc) and (bc + ac > ab):
  print("Ba điểm tạo thành tam giác")
else:
  print("Ba điểm không tạo thành tam giác")

Bước 3: Tính chu vi và diện tích

Chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron để tính diện tích tam giác:

p = (ab + bc + ac) / 2
s = (p * (p - ab) * (p - bc) * (p - ac)) ** 0.5

Tính chu vi:

p = ab + bc + ac
if ab + bc + ac > 0:
  p = ab + bc + ac
  s = (p * (p - ab) * (p - bc) * (p - ac)) ** 0.5
  print("Chu vi tam giác là:", p)
  print("Diện tích tam giác là:", s)
else:
  print("Ba điểm không tạo thành tam giác, không thể tính chu vi và diện tích")

Kết quả

Sau khi chạy chương trình và nhập các giá trị tọa độ ba điểm, chúng ta sẽ được hiển thị chu vi và diện tích tam giác.

Đây là một bài tập nhỏ để ôn lại kiến thức về câu lệnh If else và tính toán trong Python. Hy vọng các bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lập trình Python tại COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *