Tổng quan về cú pháp PHP

Tổng quan về cú pháp PHP

Chương này sẽ hướng dẫn bạn về các cú pháp rất cơ bản và rất quan trọng của PHP giúp bạn nắm vững nền tảng PHP.

Khai báo môi trường PHP

Công cụ phân tích cú pháp PHP cần một cách để phân biệt mã PHP với các thành phần khác trong trang web. Có bốn cách để bắt đầu môi trường PHP.

Thẻ PHP

<?php...?>

Đây là kiểu khai báo phổ biến và hiệu quả nhất. Nếu bạn sử kiểu khai báo này, bạn có thể chắc chắn rằng các thẻ của bạn sẽ luôn được thông dịch chính xác.

Thẻ ngắn hoặc mở ngắn

<?...?>

Bạn phải thực hiện một trong hai cấu hình sau để cho phép PHP nhận ra thẻ ngắn này:

 • Chọn tùy chọn cấu hình --enable-short-tags khi bạn xây dựng PHP.
 • Thiết lập tùy chọn cấu hình short_open_tag = On trong file php.ini (mặc định là Off).

Lưu ý: Tùy chọn này phải được tắt khi phân tích cú pháp XML bằng PHP vì nó có cùng một cú pháp được sử dụng cho các thẻ XML.

Thẻ kiểu ASP

<%...%>

Thẻ kiểu ASP bắt chước thẻ được sử dụng bởi Active Server Pages để phân định các khối mã. Để sử dụng thẻ kiểu ASP, bạn sẽ cần thiết lập tùy chọn cấu hình short_open_tag = On trong file php.ini (mặc định là Off).

Thẻ script HTML

<script language="PHP">...</script>

PHP là ngôn ngữ Scripting (tập lệnh) phía máy chủ. Vì vậy, tập lệnh HTML cũng được sử dụng để bắt đầu môi trường PHP như các ngôn ngữ tập lệnh khác.

Comment trong PHP

Comment là một phần của một chương trình chỉ tồn tại cho người đọc và bị bỏ qua trước khi hiển thị các kết quả của chương trình. Có hai định dạng comment trong PHP: comment một dòng và comment nhiều dòng.

Comment một dòng: Chúng thường được sử dụng để giải thích ngắn hoặc ghi chú liên quan đến mã. Dưới đây là các ví dụ về comment một dòng:

<?php
  # This is a comment, and
  # This is the second line of the comment
  
  // This is a comment too. Each style comments only
  print "An example with single line comments";
?>

Trong ví dụ trên, comment là những dòng bắt đầu bằng # hoặc //. Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

An example with single line comments

Comment nhiều dòng: Chúng thường được sử dụng để cung cấp các giải thích chi tiết hơn khi cần thiết. Cách comment nhiều dòng giống như trong C. Dưới đây là ví dụ về comment nhiều dòng.

<?php
  /* This is a comment with multiline
   Author : Mohammad Mohtashim
   Purpose: Multiline Comments Demo
   Subject: PHP
  */
  
  print "An example with multi line comments";
?>

Trong ví dụ trên, comment nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */. Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

An example with multi line comments

PHP không phân biệt khoảng trắng

Khoảng trắng là nội dung bạn nhập thường không nhìn thấy trên màn hình, bao gồm khoảng trắng, tab và trả về đầu dòng (ký tự cuối dòng).

PHP không phân biệt khoảng trắng có nghĩa là hầu như không có bất kỳ vấn đề gì về số lượng khoảng trắng bạn có trong một hàng. Điều này có nghĩa là một ký tự khoảng trắng cũng giống như nhiều ký tự khoảng trắng.

Ví dụ: mỗi câu lệnh PHP sau đây gán tổng 2 + 2 cho biến $four là tương đương:

<?php
  $four = 2 + 2; // single spaces
  $four <tab>=<tab>2<tab>+<tab>2 ; // spaces and tabs
  $four =
  2+
  2; // multiple lines
?>

PHP phân biệt chữ hoa thường

PHP là một ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường. Hãy xem ví dụ sau

<html>
  <body>
   
   <?php
     $capital = 67;
     print("Variable capital is $capital<br>");
     print("Variable CaPiTaL is $CaPiTaL<br>");
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

Variable capital is 67
Variable CaPiTaL is

Kết thúc câu lệnh PHP

Một câu lệnh trong PHP là bất kỳ biểu thức nào được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;).

Đây là một câu lệnh điển hình trong PHP, nó gán một chuỗi ký tự cho một biến có tên là $greeting và kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;):

<?php
  $greeting = "Welcome to PHP!";
?>

Khối lệnh trong PHP

Khối lệnh là một tập hợp các câu lệnh để thực hiện một yêu cầu nhất định. Khối lệnh trong PHP đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn {} tương tự như trong C.

<?php
  if ($condition == true) {
    // do something
    print("Good - I haven't totally lost my mind.<br>");
  }
?>

Chạy PHP Script từ Command Prompt

Bạn có thể chạy tập lệnh PHP của bạn từ dấu nhắc lệnh của bạn. Giả sử bạn có nội dung sau trong file test.php

<?php
  echo "Hello PHP!!!!!";
?>

Bây giờ hãy chạy file này từ dấu nhắc lệnh như sau:

$ php test.php

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Hello PHP!!!!!

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có những hiểu biết cơ bản về cú pháp PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *