Ngày giờ trong PHP

Ngày giờ trong PHP

Hàm date() trong PHP được sử dụng để định dạng ngày giờ.

Hàm date() trong PHP

Hàm date() trong PHP định dạng thời gian thành ngày và giờ dễ đọc hơn.

Cú pháp

date(format, timestamp)
Tham số Mô tả
format Bắt buộc nhập. Định dạng thời gian
timestamp Không bắt buộc. Chỉ định thời gian cần định dạng. Mặc định là ngày giờ hiện tại

Định dạng ngày

Tham số format bắt buộc nhập của hàm date() chỉ định cách định dạng ngày (hoặc giờ).

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng định dạng ngày:

 • d – Đại diện cho ngày trong tháng (01 đến 31)
 • m – Đại diện cho một tháng (01 đến 12)
 • Y – Đại diện cho một năm (bằng bốn chữ số)
 • l (chữ ‘L’ thường) – Đại diện cho ngày trong tuần

Các ký tự khác, như “/”, “.” Hoặc “-” cũng có thể được chèn giữa các ký tự để thêm định dạng bổ sung.

Ví dụ dưới đây định dạng ngày hôm nay theo ba cách khác nhau:

<?php  
  echo "Today is " . date("d/m/Y") . "<br>";  
  echo "Today is " . date("d.m.Y") . "<br>";  
  echo "Today is " . date("d-m-Y") . "<br>";  
  echo "Today is " . date("l");  
?>

Đây có thể là kết quả mà bạn sẽ nhận được:

Today is 04/05/2020
Today is 04.05.2020
Today is 04-05-2020
Today is Monday

Tip: Sử dụng hàm date() để tự động cập nhật năm bản quyền trên trang web của bạn như sau: © <?php echo date("Y");?>

Định dạng giờ

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng để định dạng giờ:

 • H – định dạng 24 giờ của một giờ (00 đến 23)
 • h – định dạng 12 giờ của một giờ với số 0 đứng đầu (01 đến 12)
 • i – Phút với số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • s – Giây với số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • a – Chữ thường Ante meridiem (am) và Post meridiem (pm) (sáng và chiều)

Ví dụ dưới đây xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng đã chỉ định:

<?php
  echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>

Đây có thể là kết quả mà bạn sẽ nhận được:

The time is 04:02:25am

Lưu ý: hàm date() của PHP sẽ trả về ngày / giờ hiện tại của máy chủ!

Múi giờ trong PHP

Nếu thời gian trả về không giống với thời gian hiện tại của bạn, có thể là do máy chủ của bạn ở một quốc gia khác hoặc được thiết lập cho một múi giờ khác.

Vì vậy, bạn có thể sử dụng múi giờ để thiết lập thời gian chính xác theo vị trí của bạn.

Ví dụ dưới đây đặt múi giờ thành “Asia/Ho_Chi_Minh” (múi giờ của Việt Nam), sau đó xuất thời gian hiện tại theo định dạng đã chỉ định:

<?php  
  date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");  
  echo "The time is " . date("h:i:sa");  
?>

Tạo ngày giờ với hàm mktime()

Tham số tùy chọn timestamp trong hàm date() chỉ định thời gian cần định dạng. Nếu bỏ qua, ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng (như trong các ví dụ ở trên).

Hàm mktime() trong PHP trả về thời gian Unix (Unie timestamp) cho một ngày. Thời gian Unix chứa số giây giữa Unix Epoch (ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT) và thời gian được chỉ định.

Cú pháp


mktime(hour, minute, second, month, day, year)

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm date() để định dạng ngày giờ được tạo từ hàm mktime():

<?php
  $d = mktime(11, 14, 54, 05, 04, 2020);
  echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>

Đây là kết quả:

Created date is 2020-05-04 11:14:54am

Tạo ngày giờ từ chuỗi với hàm strtotime()

Hàm strtotime() trong PHP được sử dụng để chuyển đổi chuỗi ngày có thể đọc được của con người thành thời gian Unix (Unix timestamp – số giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT).

Cú pháp


strtotime(time, now)

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm date() để định dạng ngày giờ được tạo từ hàm strtotime():

<?php
  $d = strtotime("10:30pm May 04 2020");
  echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>

Đây là kết quả:

Created date is 2020-05-04 10:30:00pm

PHP khá thông minh về việc chuyển đổi một chuỗi thành một ngày, vì vậy bạn có thể đặt các giá trị khác nhau:

<?php
  $d = strtotime("tomorrow");
  echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

  $d = strtotime("next Saturday");
  echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

  $d = strtotime("+3 Months");
  echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";
?>

Đây có thể là kết quả mà bạn sẽ nhận được:

2020-05-05 12:00:00am
2020-05-09 12:00:00am
2020-08-04 04:10:59am

Tuy nhiên hàm strtotime() không hoàn hảo, vì vậy hãy nhớ kiểm tra kỹ các chuỗi bạn truyền vào cho nó.

Ví dụ về ngày trong PHP

Ví dụ dưới đây sẽ xuất ra sáu ngày thứ bảy tiếp theo:

<?php
  $startdate = strtotime("Saturday");
  $enddate = strtotime("+6 weeks", $startdate);

  while ($startdate < $enddate) {
   echo date("M d", $startdate) . "<br>";
   $startdate = strtotime("+1 week", $startdate);
  }
?>

Đây có thể là kết quả bạn sẽ nhận được:

May 09
May 16
May 23
May 30
Jun 06
Jun 13

Ví dụ dưới đây xuất ra số ngày cho đến ngày 4 tháng 7:

<?php
  $d1 = strtotime("July 04");
  $d2 = ceil(($d1-time())/60/60/24);
  echo "There are " . $d2 ." days until 4th of July.";
?>

Đây có thể là kết quả bạn sẽ nhận được:

There are 61 days until 4th of July.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *