Lệnh print & echo trong PHP

Lệnh print & echo trong PHP

Với PHP, có hai cách cơ bản để xuất dữ liệu ra màn hình là sử dụng lệnh echoprint.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lệnh echo hoặc print trong các ví dụ. Vì vậy, chương này chứa thêm một chút thông tin về hai câu lệnh đầu ra đó.

Lệnh echoprint khá giống nhau, cả hai đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Có vài sự khác biệt nho nhỏ là:

 • echo không trả về giá trị trong khi đó print trả về giá trị là 1 nên có thể được sử dụng trong biểu thức.
 • Có thể truyền nhiều đối sốvào echo (mặc dù việc sử dụng như vậy là hiếm) trong khi đó print chỉ có thể truyền một đối số.
 • echo thì nhanh hơn print một chút.

Lệnh echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: echo hoặc echo().

Hiển thị văn bản

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản bằng lệnh echo (lưu ý rằng văn bản có thể chứa thẻ HTML):

<?php
  echo "<p>PHP is Fun!</p>";
  echo "Hello world!<br>";
  echo "I'm about to learn PHP!<br>";
  echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>

Đây là kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!
This string was made with multiple parameters.

Hiển thị biến

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản và các biến bằng câu lệnh echo:

<?php
  $txt1 = "Learn PHP";
  $txt2 = "Comdy Technical";
  $x = 5;
  $y = 4;

  echo "<p>$txt1</p>";
  echo "Study PHP at $txt2<br>";
  echo $x + $y;
?>

Đây là kết quả:

Learn PHP

Study PHP at Comdy Technical
9

Lệnh print trong PHP

Câu lệnh print có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: print hoặc print().

Hiển thị văn bản

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản bằng lệnh print (lưu ý rằng văn bản có thể chứa thẻ HTML):

<?php
  print "<p>PHP is Fun!</p>";
  print "Hello world!<br>";
  print "I'm about to learn PHP!";
?>

Đây là kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!

Hiển thị biến

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản và các biến bằng câu lệnh print:

<?php
  $txt1 = "Learn PHP";
  $txt2 = "Comdy Technical";
  $x = 5;
  $y = 4;

  print "<p>$txt1</p>";
  print "Study PHP at $txt2<br>";
  print $x + $y;
?>

Đây là kết quả:

Learn PHP

Study PHP at Comdy Technical
9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *