Học PHP Bài 97 – Project thuần phần 6: Xóa sản phẩm

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về PHP và tìm hiểu về cách xóa sản phẩm trong project.

Học PHP Bài 97 - Project thuần phần 6: Xóa sản phẩm
Học PHP Bài 97 – Project thuần phần 6: Xóa sản phẩm

Tạo nút xóa sản phẩm

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần tạo một nút xóa sản phẩm trong giao diện. Để làm điều này, chúng ta sẽ điều hướng đến file index.php và thêm một nút xóa tại đây.

<a href="delete.php?id=<?php echo $product['id']; ?>" class="btn-delete">Xóa</a>

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng thuộc tính href để tạo một liên kết đến trang delete.php và truyền ID của sản phẩm qua tham số id.

Xóa sản phẩm

Bây giờ chúng ta sẽ tạo file delete.php để xử lý việc xóa sản phẩm. Trước tiên, chúng ta cần kết nối với cơ sở dữ liệu. Để làm điều này, hãy tạo một file connect.php và thêm đoạn mã sau:

$host = 'localhost';
$dbname = 'comdy_shop';
$username = 'root';
$password = '';

try {
  $db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
} catch (PDOException $e) {
  die('Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: ' . $e->getMessage());
}

Sau đó, chúng ta cần lấy ID sản phẩm mà người dùng muốn xóa. Ví dụ, chúng ta có ID sản phẩm là 4, chúng ta sẽ lấy giá trị này như sau:

$id = $_GET['id'];

Tiếp theo, chúng ta sử dụng câu lệnh SQL để xóa sản phẩm có ID tương ứng:

$sql = "DELETE FROM products WHERE id = :id";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->bindValue(':id', $id);
$stmt->execute();

Sau khi xóa sản phẩm thành công, chúng ta muốn người dùng được chuyển về trang index.php để xem danh sách sản phẩm đã được cập nhật. Để làm điều này, chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

header('Location: index.php');

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc xóa sản phẩm. Hãy lưu và kiểm tra lại nhé!

Lưu ý quan trọng:

Trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu, chúng ta phải tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu thông qua file connect.php. Sau đó, chúng ta sử dụng biến $db để thao tác với cơ sở dữ liệu.

Kết luận

Trên đây là cách xóa sản phẩm trong project PHP của chúng ta. Qua bài học này, bạn đã hiểu cách tạo nút xóa sản phẩm và xử lý việc xóa trong cơ sở dữ liệu. Hy vọng các bạn cảm thấy thú vị và tiếp tục học tập để trở thành những lập trình viên giỏi nhé!

Đừng quên truy cập trang web COMDY để cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ và đời sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *