Học PHP Bài 76 – Tạo bảng

Bạn đã từng nghe về việc tạo bảng trong PHP chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một bảng dữ liệu trong PHP để lưu trữ thông tin thành viên. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo bảng và cấu trúc dữ liệu trong PHP.

Học PHP Bài 76 - Tạo bảng
Học PHP Bài 76 – Tạo bảng

Tạo bảng thành viên

Trước tiên, chúng ta cần kết nối đến cơ sở dữ liệu. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công trước khi tạo bảng. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh SQL để tạo bảng mới. Hãy lưu ý rằng câu lệnh này chỉ là ví dụ, bạn có thể tuỳ chỉnh tên bảng và cột theo ý muốn.

$sql = "CREATE TABLE thanh_vien (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tai_khoan VARCHAR(30) NOT NULL,
  mat_khau VARCHAR(30) NOT NULL,
  level INT(1),
  UNIQUE(tai_khoan)
)";

Giải thích câu lệnh tạo bảng:

 • id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY: Đây là cột ID của thành viên, có kiểu dữ liệu là số nguyên và tự động tăng. Bạn có thể tuỳ chỉnh số ký tự và kiểu dữ liệu nếu cần.
 • tai_khoan VARCHAR(30) NOT NULL: Đây là cột tài khoản của thành viên, có kiểu dữ liệu là chuỗi và không được bỏ trống.
 • mat_khau VARCHAR(30) NOT NULL: Đây là cột mật khẩu của thành viên.
 • level INT(1): Đây là cột cấp độ của thành viên, có kiểu dữ liệu là số nguyên.
 • UNIQUE(tai_khoan): Đây là ràng buộc để đảm bảo không có tài khoản trùng nhau trong bảng.

Sau khi viết câu lệnh tạo bảng, chúng ta cần thực thi truy vấn để tạo bảng mới. Bạn có thể sử dụng các phương thức kết nối cơ sở dữ liệu của PHP (như MySQLi hoặc PDO) để thực thi truy vấn này.

Nếu câu lệnh tạo bảng thành công, bạn sẽ nhận được thông báo “Tạo bảng thành công”. Ngược lại, nếu có lỗi xảy ra, bạn sẽ nhận được thông báo “Tạo bảng không thành công”.

Kết luận

Qua bài viết này, bạn đã nắm được cách tạo bảng dữ liệu trong PHP để lưu trữ thông tin thành viên. Bằng cách sử dụng câu lệnh tạo bảng SQL, bạn có thể tạo ra các cột và ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong bảng. Hãy nhớ kiểm tra lại câu lệnh tạo bảng và thực thi truy vấn để tạo bảng thành công.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PHP và các công nghệ web khác, hãy truy cập COMDY – trang web chuyên về lĩnh vực công nghệ và phát triển web. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn có kiến thức cần thiết để bắt đầu tạo bảng dữ liệu trong PHP. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kỹ năng của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *