Học PHP Bài 68 – Chức năng đăng nhập đăng ký và đăng xuất

Học PHP Bài 68 – Chức năng đăng nhập đăng ký và đăng xuất

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về chức năng đăng nhập, đăng ký và đăng xuất trong PHP. Đây chỉ là một phần nhỏ trong việc hoàn thiện các chức năng của website, nhưng rất quan trọng. Một khi chúng ta đã nắm vững phần cơ bản này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các chức năng phức tạp hơn.

Học PHP Bài 68 - Chức năng đăng nhập đăng ký và đăng xuất
Học PHP Bài 68 – Chức năng đăng nhập đăng ký và đăng xuất

Tạo form đăng nhập và đăng ký

Trước khi chúng ta làm việc với các file và trang chính, chúng ta sẽ tạo một form đăng nhập đơn giản. Đầu tiên, tạo một file mới và đặt tên là login.php. Trong file này, chúng ta sẽ tạo một form đăng nhập với các trường username và password. Đồng thời, chúng ta sẽ tạo một nút đăng ký để chuyển sang trang đăng ký.

<form method="POST" action="login_process.php">
  <label for="username">Tên đăng nhập:</label>
  <input type="text" name="username" id="username" required>
  <br>
  <label for="password">Mật khẩu:</label>
  <input type="password" name="password" id="password" required>
  <br>
  <input type="submit" value="Đăng nhập">
</form>
<p>Nếu chưa có tài khoản, hãy <a href="register.php">đăng ký</a> ngay!</p>

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một file register.php để xử lý việc đăng ký. Trong file này, chúng ta sẽ tạo một form đăng ký với các trường tương tự như form đăng nhập. Chúng ta cũng sẽ thêm một trường để xác nhận mật khẩu.

<form method="POST" action="register_process.php">
  <label for="username">Tên đăng nhập:</label>
  <input type="text" name="username" id="username" required>
  <br>
  <label for="password">Mật khẩu:</label>
  <input type="password" name="password" id="password" required>
  <br>
  <label for="confirm_password">Xác nhận mật khẩu:</label>
  <input type="password" name="confirm_password" id="confirm_password" required>
  <br>
  <input type="submit" value="Đăng ký">
</form>
<p>Nếu đã có tài khoản, hãy <a href="login.php">đăng nhập</a> ngay!</p>

Xử lý đăng nhập và đăng ký

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các file login_process.phpregister_process.php để xử lý việc đăng nhập và đăng ký.

Trong login_process.php, chúng ta sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng, chẳng hạn như kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có khớp với cơ sở dữ liệu hay không. Nếu thông tin đúng, chúng ta sẽ thiết lập session và chuyển hướng người dùng đến trang chính. Nếu thông tin không đúng, chúng ta sẽ hiển thị thông báo lỗi.

<?php
session_start();

// Kiểm tra thông tin đăng nhập

if (/*Thông tin đúng*/) {
  // Thiết lập session
  $_SESSION['username'] = /*Tên đăng nhập*/;
  // Chuyển hướng đến trang chính
  header('Location: index.php');
} else {
  // Hiển thị thông báo lỗi
  echo 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.';
}
?>

Tương tự, trong register_process.php, chúng ta sẽ kiểm tra thông tin đăng ký của người dùng, chẳng hạn như kiểm tra tính hợp lệ của tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, chúng ta sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Xử lý đăng xuất

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo một trang logout.php để xử lý việc đăng xuất. Trong trang này, chúng ta sẽ xóa session và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập.

<?php
session_start();
// Xóa session
session_destroy();
// Chuyển hướng đến trang đăng nhập
header('Location: login.php');
?>

Kết luận

Qua bài học này, chúng ta đã biết cách tạo form đăng nhập và đăng ký, xử lý thông tin người dùng và đăng xuất. Đây là những chức năng cơ bản nhưng quan trọng trong quá trình phát triển website. Hy vọng rằng bạn đã nắm vững kiến thức đã học và có thể áp dụng vào dự án thực tế của mình.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại COMDY. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Nguồn: Học PHP Bài 68 – Chức năng đăng nhập đăng ký và đăng xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *