Học PHP Bài 62 – Lọc chuỗi

Chào bạn! Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cách lọc chuỗi trong PHP. Lọc dữ liệu là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. Chúng ta sẽ xem xét ví dụ dưới đây để kiểm tra xem dữ liệu đó có phải là số, chữ hay email hay không.

Học PHP Bài 62 - Lọc chuỗi
Học PHP Bài 62 – Lọc chuỗi

Lọc chuỗi là gì?

Lọc chuỗi là quá trình kiểm tra xem một chuỗi có phải là văn bản hay không. Nếu chúng ta muốn kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi, chúng ta có thể sử dụng một hàm để thực hiện việc này.

Đầu tiên, chúng ta hãy tạo một biến ‘chuoi’ và gán nó bằng một giá trị bất kỳ. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một biến ‘chuoi’ và gán giá trị là ‘Thư Trần Thương’.

$chuoi = 'Thư Trần Thương';

Sử dụng hàm lọc chuỗi

Để lọc chuỗi và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng hàm filter_var(). Hàm này nhận hai tham số, tham số đầu tiên là biến chúng ta muốn kiểm tra và tham số thứ hai là các hằng số để chỉ định kiểu kiểm tra.

filter_var($chuoi, FILTER_SANITIZE_STRING);

Vậy là xong! Bây giờ chúng ta đã kiểm tra tính hợp lệ của biến này.

Kết luận

Trên đây là cách chúng ta có thể lọc chuỗi trong PHP. Qua việc sử dụng hàm filter_var() và các tham số tương ứng, chúng ta có thể kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu dễ dàng hơn. Hãy áp dụng và tìm hiểu thêm về các kiểu kiểm tra khác như lọc số nguyên.

Để tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan, bạn có thể truy cập COMDY – nơi cung cấp các tài liệu và khóa học về lập trình.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *