Học PHP Bài 12 – Thực hành if else elseif

Học PHP Bài 12 – Thực hành if else elseif

Xin chào bạn! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành một chút về câu lệnh if else elseif trong PHP. Đây là một khái niệm quan trọng và bạn sẽ gặp nó rất nhiều trong quá trình học và làm việc với PHP.

Học PHP Bài 12 - Thực hành if else elseif
Học PHP Bài 12 – Thực hành if else elseif

Câu lệnh if else elseif trong PHP

Câu lệnh if else elseif trong PHP được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng. Nếu điều kiện đúng, câu lệnh thực hiện một hành động cụ thể, nếu không, nó sẽ thực hiện một hành động khác.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng câu lệnh if else elseif để hiển thị thông tin của một học sinh dựa trên tên mà người dùng nhập vào. Nếu người dùng nhập tên “Thương”, nó sẽ hiển thị tên, ngày sinh và quê quán của Thương. Tương tự, nếu người dùng nhập tên “Hùng”, nó sẽ hiển thị thông tin của Hùng.

Thực hành sử dụng câu lệnh if else elseif

Để thực hành, chúng ta sẽ tạo ba biến tương ứng với ba tên học sinh: “Thương”, “Hùng” và “Dương”. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh if else elseif để kiểm tra tên mà người dùng nhập vào và hiển thị thông tin tương ứng.

<?php
$ten_hoc_sinh_1 = "Thương";
$ten_hoc_sinh_2 = "Hùng";
$ten_hoc_sinh_3 = "Dương";

if ($ten == "Thương") {
  echo "Tên: Thương<br>";
  echo "Ngày sinh: 1993<br>";
  echo "Quê quán: Hải Ngoại<br>";
} elseif ($ten == "Hùng") {
  echo "Tên: Hùng<br>";
  echo "Ngày sinh: 1967<br>";
  echo "Quê quán: Việt Nam<br>";
} elseif ($ten == "Dương") {
  echo "Tên: Dương<br>";
  echo "Ngày sinh: 1990<br>";
  echo "Quê quán: Trường<br>";
} else {
  echo "Tên này không có trong lớp học<br>";
}

?>

Kết quả

Khi chạy chương trình và nhập tên của học sinh, chương trình sẽ hiển thị thông tin tương ứng với tên đó. Nếu tên không tồn tại trong danh sách, nó sẽ thông báo là “Tên này không có trong lớp học”.

Bạn có thể thực hành với nhiều tên học sinh khác nhau để kiểm tra kết quả.

Đó là những điều cơ bản về câu lệnh if else elseif trong PHP. Hy vọng bạn đã hiểu và có thể áp dụng nó vào các chương trình của mình. Hãy thực hành nhiều để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về PHP, hãy ghé thăm COMDY – nơi cung cấp nhiều tài liệu và khóa học chất lượng về lập trình PHP.

Chúc bạn thành công trong việc học lập trình và xây dựng các ứng dụng PHP độc đáo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *