Học PHP Bài 115 – Lập Trình OOP – Hành động

Học PHP Bài 115 – Lập Trình OOP – Hành động

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hành động – một khái niệm quan trọng trong OOP.

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ lại một chút về Class và Object. Class là một mô hình, một khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Còn Object là một thực thể được tạo ra từ Class, có thể có thuộc tính và hành động riêng.

Trong bài trước, chúng ta đã tạo một Class con mèo với các thuộc tính như tên, tuổi và màu sắc. Trong bài này, chúng ta sẽ thêm hành động vào Class đó.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một hành động cho Class. Để làm điều này, chúng ta cần tạo một function trong Class. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một function tên là “speak” để con mèo có thể kêu.

class ConMeo {
  public $ten;
  public $tuoi;
  public $mausac;

  public function speak() {
    echo "Meow! Tôi là con mèo $this->ten!";
  }
}

Giờ chúng ta hãy tạo một đối tượng từ Class đã tạo:

$mimi = new ConMeo();
$mimi->ten = "Mimi";
$mimi->tuoi = 2;
$mimi->mausac = "Đen";

$mimi->speak(); // Output: Meow! Tôi là con mèo Mimi!

Ở đây chúng ta đã tạo một đối tượng “Mimi” từ Class “ConMeo” và đã gọi phương thức “speak”. Khi chạy đoạn mã trên, chúng ta sẽ thấy kết quả hiển thị ra là “Meow! Tôi là con mèo Mimi!”.

Đó là cách chúng ta thêm hành động cho một Class trong PHP. Bằng cách tạo các function trong Class, chúng ta có thể định nghĩa các hành động cho các đối tượng được tạo từ Class đó.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Hãy tiếp tục học và khám phá thêm nhiều điều thú vị về lập trình OOP trong PHP.

Xem thêm tại COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *